Åkaredrängen Ruda och gossarna Melin, Nordin och Näsberg, Härnösand 1790

Utslag på en av Rådhusrätten i Härnösand hållen och insänd rannsakning den 9:e i denna månad fällda utslag över åkaredrängen Erik Ruda och gossarna Daniel Melin på 16:e året, Per Nordin 13 år och Jöns Näsberg 12 år gamla, av vilka Melin för det han uppbrutit en lucka på stadens materialhus vid så kallade ”Djeknehögen” och där borttagit 2 karduser* som innehållit 4 skålpund krut, skattade till 32 skillingar och Ruda för det han hjälpt till vid brottet med råd och dåd.

Samt Nordin och Näsberg för att det de såg brottet, men inte uppenbarat utan delat på det stulna krutet med Melin och Ruda.

De är under åberopande av 40 kap. 6 § 41 kap. 1 och 3 §§ Missgärningsbalken samt Kgl. Hovrättens universal den 28 maj 1773, dömda att Melin för inbrottet och såsom för begången stöld avstraffas med 10 par spö, tre slag av paret.

Ruda som tidigare undergått straff för inbrottsstöld, att nu för andra resan avstraffas med 19 par spö, tre slag av paret, förutom Melin och Ruda borde undergå, den förra en och den senare tre söndagar uppenbar kyrkoplikt i Härnösands stadskyrka samt Ruda därefter försändas till Vaxholms fästning att där hållas till allmänt arbete under två års tid.

Nordin och Näsberg som för sin delaktighet i brottet borde näpsas av deras målsman och fader.

Och i övrigt borde den av de brottsliga som ägde att gälda med, ersätta staden de 3 skålpund som av det stulna krutet inte kommit tillrätta, vilket utslag Rådhusrätten i anseende till anförda omständigheter Kgl. Hovrättens prövning underställt.

Vad först angår gossen Melin finner Hovrättem att då värdet inte utgjort mera än 32 skillingar, Melin tillfölje av 47 kap. Missgärningsbalken och Kgl. Brevet den 1 juli 1746, icke kan annorlunda anses än såsom den där med inbrott snattat och av den före han som förut varit känd för fllit och beskedligt förhållande samt nyligen fyllt 15 år, skall plikta med 12 dagars fängelse på vatten och bröd och därefter enskilt skriftas.

Beträffande åkaredrängen Ruda, så emedan han som tidigare blivit straffad, är förvunnen att han efter samråd med gossen Melin uttagit 4 skålpund krut, det senare med Melin och de övriga delat, ty prövar Hovrätten i förmåga av 40 kap. 6 § och 61 kap. 1 § Missgärningsbalken rättvist, det skall Ruda för sin delaktighet i inbrottet och det av Melin begångna snatteriet, avstaffas med 19 par spö, tre slag av paret och därefter även han skriftas enskilt.

Men gossarna Nordin och Näsberg, vilka ännu icke uppnåt 15 års ålder, kommer i förmåga av 61 kap. 3 § jämfört med 50 kap. Missgärningsbalken att för sin mindre delaktighet, Nordin att agas av sin målsman och Näsberg av sin fader.

Rörande ersättningen låter Hovräten vid Rådhusrättens utslag bero.

Stockholm den 28 oktober 1790.

Enligt föregående utslag har på nedanskrivna datum, drängen Erik Ruda och gossen Dan. Melin undergått enskilt skriftermål, betygas Härnösand den 26 januari 1791, Danuiel Widén.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:8 Bild 2300.

*Cylindriskt, brännbart omhölje (med inneliggande laddning), förr tillverkat av papper l. pergament, numera vanl. av tyg som lätt kan förbrinna (silkesavfallstyg, tunn tältduk l. tyg framställt av nitrocellulosa), omslutande krutladdningen till ett skott för mycket grov kanon l. för granatkastare, förr äv. för kanon i allm. l. för eldvapen över huvud taget. (SAOB)

Relaterat