Änkan Brita Nilsdotter, Brunflo 1791

På anmodan av vice häradshövdingen och landsfiskalen Olof Biberg, som har låtit inkalla änkan Brita Nilsdotter i Optand för olovlig brännvinsförsäljning, inställde kronolänsman Lars Ödvall och angav att, Brita Nilsdotter skall försett sig flera resor med sådant brott, ehuru det vore länsmannen ej bekant när eller vart det hade hänt.

Men han förmodade dock att hon icke må neka därtill.

Brita Nilsdotter biträddes i rättegången av sin bror i Åkre, bonden Israel Nilsson, som svarade på häradsrättens tillfråga att hon aldrig har förövat någon brännvinsförsäljning, varken till större eller mindre volymer.

Häradsrätten föreställde kärandens ombud att bevis måste företas i händelse han ville fullfölja sitt angivande.

Men käranden gav tillkänna att något sådant inte fanns, utan hemställde, om icke uppskov kunde beviljas till nästa ting, så att landsfiskalen själv fingo tillfälle att inkalla vittnen.

Detta bestred Brita Nilsdotter med anhållan att vara frikänd ifrån kärandes obevista tillmäle.

Avsades:

Enligt lag i 17 kap. 33 § Rättegångsbalken har det ålagt käranden vice häradshövdingen och landsfiskalen Biberg att med styrka sitt angivande med bevis.

Men som han varken sådant nu förmå eller låtit anmäla något skäl som kunnat bli till anstånd enligt lag.

Alltså blir Brita Nilsdotter frikänd ifrån hans tilltal i detta mål.

Brunflo tingslag den 3 maj 1791, § 13.

Brunflo tingslags häradsrätt (Z) AI:51 (1791) Bild 210 / sid 33.

Relaterat