Änkan Kerstin Hansdotter, Ovansjö 1736

En av Ovansjö, Torsåkers och Årsundas socknars häradsrätt hållen och insänd rannsakning med tingsrättens fällda dom den 23 december över änkan Kerstin Hansdotter som har blivit misstänkt för att ha dödat dess oäkta barn.

Hon hade fött barnet i skogen varifrån dock Tingsrätten i anseende till de i dess utslag befriat henne och för lägersmålet fällt henne till 20 marker silvermynts böter och en söndag kyrkoplikt.

Dessutom hemställt till Kungl. HR om hon icke så för dess uppsåt, att förgöra sitt foster, som hennes oanständiga förhållande inför Tingsrätten kunde beläggas med 8 dagars fängelse på vatten och bröd.

Kungliga Hovrätten prövar med Tingsrätten för skäligt, Kerstin Hansdotter, befria från att ha dödat sitt framfödda foster i skogen eftersom det genom åtskilliga omständigheter bestyrks, att barnet för födseln var död, vilket inte heller var lagt å lönn, utan när hon fått tillfälle yppat sitt tillstånd och visat fram fostret.

Men emedan Kerstin Hansdotter, sedan hon blivit havande, hotat att hon skulle förgöra fostret och efter eget tillstående, köpt kvicksilver att bruka det, men det hade tagits ifrån henne. Även inför rätten uti ondska och iver så emot Rätten som hennes lägersman Hans Eriksson, uti svåra och förklenliga ord yttrat, och därigenom visat Rätten en märklig sidvördnad.

Alltså finner Kungl. HR skäligt att hon skall så väl för ovanberörda straffbara förhållande som för lägersmålet, plikta med 8 dagars fängelse vid vatten och bröd, samt för det sistnämnda brottet en undergå en söndags uppenbar kyrkoplikt.

Om hon fortsätter att visa sidvördnad emot Tingsrätten, skall hon göra offentlig avbön inför Rätten.

Stockholm den 22 januari 1736.

Anno 1736 den 16 februari på Ovansjö ting har Kerstin Hansdotter gjort den henne pålagda offentliga avbön. För Kerstin Hansdotter emot strävhet har hon ännu ej undergått kyrkoplikten.

Att denna Kerstin Hansdotter uti Slottsarresten suttit 8 dagar på vatten och bröd, det är av mig attesterat Gävle slott den 12 mars 1736. Olof Westberg. (sign.)

Gävleborgs läns landskansli DIIa:25 bild 22.

Relaterat