Avskedade båtsmannen Anders By, Häggdånger 1794

Uti till Kgl. Hovrätten insänd skrift som upplästes anhöll avskedade båtsmannen Anders By i Sjö, att som sedan hans son Jon Andersson vid 1789 års Säbrå höstting, efter kronolänsmannen Netterqvists påstående, blivit fälld till 16 Riksdaler 38 skillingars böter för att han olovligen sålt brännvin.

Jon Andersson har anmält missnöje vid Häradsrätten samt inom föreskriven tid har i Kgl. Hovrätten fullföljt genom besvär, vilka blivit på hovrättsrådet Stenman och med Netterqvists kommunicerande den 10 januari 1790 med ombud vid namn Montell, men varken Nätterqvist eller Montell har inkommit med förklaring om återställande av besvärsskriften.

Netterqvist icke desto mindre, efter det Jon Andersson som antagit krigstjänst och med döden avgått i Finland, försäkrade att 16 Riksdaler 32 skillingar av dess kvarlåtenskap är utmätt, varigenom Anders By såsom sin sons rätta arvinge funnit sig i sin tillständiga rätt fördelad, i det måtto han alltså genom utdrag av protokollet erhålla bevis om att sin sons besvär är riktigt angiven och uttagen av Netterqvist.

På det Anders By.

Stockholm den 25 februari 1794.

Svea Hovrätt, Renskrivna protokoll, SE/RA/420422/01/A I b 1/39 (1794), bildid: A0068532_00165.

Relaterat