Bonden Johan Kristoffersson, Resele 1728

En vid ordinarie tinget insänd rannsakning och dom med allmogen av Sollefteå tingslag den 25 oktober över bonden Johan Kristoffersson, vilken sin granne Erik Nilsson vid det han tillika med honom skolat skjuta en björn, med ett skott till döds skadat.

Tingsrätten har ansett det vara timat av våda och därför likmätigt 2 och 3 kap. dråpmålsbalken med våda, dömt Johan Kristoffersson att fylla vådaed och där han den samma gång gitter, böta 20 marker silvermynt.

Kgl Hovrätten prövar för skäligt att gilla Tingsrättens fällda utslag.

Han skall vid nästa ting fylla vådaed och så framt han desamma gå gitter böta vådabot 20 marker silvermynt och sedan undergå en söndags uppenbar kyrkoplikt.

Men skulle Johan Kristoffersson brista åt eden, har Tingsrätten vidare att utlåta sig över honom.

Stockholm den 3 december 1728.

År 1729 den 13 januari, då Ting hölls med allmogen av Sollefteå och Resele Pastorater, avlade Johan Kristoffersson ifrån Bodvill förberörda vådaed.

På Häradsrättens vägnar, Erik Teet.

Till underdån ödmjukaste följe av Höga Kgl Hovrättens dem och resolution har bonden Johan Kristoffersson i Bodvill betalt de honom ådömda Tjugo marker silvermynt vådabot för sin granne Erik Nilsson som han förledet år skedde till livet som här med intygas.

Resele den 28 januari 1729.

Anders Olofsson, Rösta, länsman i Resele.

Den 2 februari 1729 har Johan Kristoffersson i Bodvill undergått uppenbar kyrkoplikt i Resele kyrka.

Quod testor, Nicolaus Bergh.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21 bild 204.

Relaterat