Bonden Olof Nilsson, Ragunda 1810

Till fullföljande av det uppskjutna målet av orsak som protokollet från den 11 december förra året innehåller emellan käranden bonden Anders Salomonsson i Skogen och hans granne Olof Nilsson, svarande, angående någon verkställd obehörig åker- och slåttsbärgning än till utförande av den gentalan som Olof Nilsson till detta Ting emot Anders Salomonsson angående lidande på förra årets gröda av ett torp.

Olof Nilsson inställde sig personligen och käranden med biträde av kyrkvärden Erik Ersson i Döviken som ingav ett skriftligt betyg av följande ordalydelse:

”Efter begäran af Bonden Anders Salomonsson i Skogen afgifwas följande berättelse.

Under i Kyrkoslåtten warande Storskiftes förättning, blef underteknade af ädle och högacktade herr Commissions Landtmätaren Milén kallade, såsom biträden i saknad af nämndemän som war dess medhjelpare herr Dynedsjus i Skogen fölgacktige wid utstakingen, i hemm ägan, Anders Salomonsson ochOlof Nilsson i Skogen emellan å nya upodligar som äro på Tre särskilte ställen, g. Dragone Torpet Skammen och wid och om kring Witzens Swedjan.

Wid ankomsten på förstnämnde ställe och då utstakningen skulle skje, gaf jag And.s Joha: Gösling det tilstyrkande, det desse åboer borde undwika at sönder stycka denna Jord, efter skatt, utan at Olof Nilsson som mindre del ägde och flere skiften mera skadelige mätta åtnöijde sig på det ställe o. togs detta förslag i öfwer wägande, samt efter widlyftig ordwäxling och öfwerläggning beslöts det Wälbemälte herr Landtmätare skulle göra ny uträkning och Olof Nilsson efter sin skatt skulle få i sistnämnde Witzensswedja.

Dagen derpå samlade sig åter mera bemälte herr Landtmätare ock åbore tillika med underteknade at wärkställa utstakningen.

Då Olof Nilsson ändrat sitt, dagen förut gorda påstående och påstod sin lott, af denne ny Jord, måtte tildelas honom i Skammen, det honom dock wägrades af Embets mannen, underföregifwande, af händelse han Olof Nilssons begär hörsammade, woro han dagen derpå äfwen missnögd med den, då utstakningen wärkstäldes.

Hwilket alt under Eds förbindelse sanningen likmätigt intygas af Ragunda den 2de april 1810. And: Joh: Gösling [sign.], Per Norman [sign.].”

Och nu yrkade käranden ytterligare att Olof Nilsson måste ersätta förra årets gröda av de bärgade lägenheter enligt den ingivna synebevis på förra Tinget samt gottgöra rättegångskostnaden med 7 Rdr, 18 sk. 4 Rst. Banco.

Jämte förklarande av Olof Nilsson att han inte kunde bevisa sitt sjukdomsförfall från förra tinget, ehuru det skulle varit verkligt, erinrade han att ifrågavarande lantmäteriförrättning endast varit en jämföres delning.

Om vilken vittnen även åberopades, och trodde således att densamma icke torde gå i verkställighet innan den blivit fastställd.

I övrigt ville han icke medge de lägenheter som tillfallit Anders Salomonsson och han inte heller bestrida den verkställda förrättningen.

Häradsrätten har inhämtat att denna delning ännu icke blivit fastställd i anseende till någon tvist om rågången emot Västerede by, samt att svaranden tillkännagivit att förrättningen inte var försedda med karta eller protokoll.

Resolverades:

Som Olof Nilsson icke gittat bestyrka sitt sjukdomsförfall från förra Tinget, så skall han till följe av 12 kap. 2 § Rättegångsbalken för uteblivande från berörda Ting böta 32 sk.r B.co, men då tillförlitlig upplysning om vad en eller andra parten vid hållna delningen tillfallit. Icke annorledes än av kartan och därtill hörande beskrivning vinnas kan, så föranlåtes Häradsrätten i saknad därav skjuta upp detta mål ytterligare till nästa laga Ting.

Då bör käranden vara försedd med karta och beskrivning.

Till vidare handläggning uppropades bönderna Anders Salomonsson i Skogen och Olof Nilsson angående någon av den senare verkställd åker- och slåttsbärgning men ingen av dem var tillstädes vid Tinget.

Istället anmälde bonden Anders Vincentsson i Hammarsgård att vid nästa Storskifteförrättning uti berörda flera angränsande byar, skall svaranden överenskommit i godo, varför detta mål anses såsom förfallit.

Ragunda tingslag den 13 april och den 4 december.

Ragunda tingslags häradsrätt (Z) AI:70a (1810) Bild 370 / sid 63.

Ragunda tingslags häradsrätt (Z) AI:70a (1810) Bild 550 / sid 99.

Relaterat