Bonden Per Eriksson, Älvros 1801

”Effter skrefne personer hafwer följande förening slutad, om besittningen, och jordelösen af skattehemmanet sub No 7 af 6 Trög i Herrö, at enda brodren Pär Erikson för besittningen, till hemmanet emot lösen til systrarne Märet och Karin Ersdöttrar, effter hållen wärdering den 27 October förledit år, som belöper för dem hwardera, tjuguen Riks daler 16 sk. 7 runst. Som icke skola utbetalas förr änn the blifwa försed.

Men och om the icke blifwa försedde, eller the blifwa bräcklige, så skola the få blifwa wid gården och hafwa födo, och skiöttsel, emot den lösen the af hemmanet hafwa bort.

Des utom skall Pär Erikson försörja sin moder Kjerstin Pärsdotter, med födo och skiöttsel, antingen hon will lefwa i Bröd saman med honom eller niuta thet födoråd som fader-fadern Pär Eriksson förr åtniutit.

Herrö den 8 Juni 1801.

Per Erikson i Herrö. [sign.]

Gustaf Pehrson ibem. [sign.]

Erik Pärs wid Härjesiön, [sign.] förmyndare för Märet, och Karin Eriksdöttrar i Herrö.

Wittnen:

Olof Dufvenberg [sign.], Jon Halfwardson i Öferberg [sign.], Erik Erikson i Herrö [sign.].”

Som vittnen intygade länsmannen Dufwenberg och nämndeman Jon Halvardsson at de övriga förklarat sig nöjda med avhandlingen, men änkan Kerstin Persdotter yttrade sig att inte vilja godkänna hennes tillslagna födoråd.

Sedan värderingsinstrumentet under nr 27 förra oktober var visat och Häradsrätten därav inhämtat att hemmanet blivit utsatt till 85 Rdr, 18 sk. 6 rstk.

Resolution:

På Per Erikssons anmälda begäran blev avhandlingen uti Häradsrättens dombok införd och bevis däröver meddelat honom med underrättelse för änkan Kerstin Persdotter att hon lagligen äger frihet med honom angående de av hemmanet påstådda födorådsrättigheter, i händelse hon anser sig befogad.

Svegs tingslag den 26 juni 1801, § 53.

Svegs tingslags häradsrätt (Z) AIa:22 (1801-1802) Bild 890 / sid 74.

Fotnot: Trög var inte ett ytmått, det var ett kameralt begrepp. Vid laga skiftet tilldelades hemmanen en gränsbestämd markareal i relation till den trögskatt som tidigare uttagits.

Relaterat