Bönderna Ingebrekt och Måns Hansson, Halvar och Olof Olofsson, Funäsdalen 1708

En hållen och insänd rannsakning av Hede tingslag över bönderna Ingelbrecht och Måns Hanssöner med Halvar och Olof Olofsson i Funäsdalen, vilka efter kunskapskarlens Olof Sjulsson Funströms angivelse är ställd inför rätten för det de år 1700 under den brytning som då var med Danmark, inte bara hyst och i lönndom haft i en lada vid Funäsdalen, norska kunskapskarlen Kjell Förhagen, utan också haft flera norrmän gömda på andra ställen.

Häradshövding Erik Sparrman anhåller att han vid rannsakningen och om sålunda skulle befinnas, att dessa bönder måste då till androm och skräck och till välförtjänt straff därför allvarligen straffas.

Måns och Ingelbrekt Hanssöner samt Olof och Halvar Olofssöner påstod på det allra högsta att de aldrig hemligen skulle hyst några norrmän. Än mindre något förräderi mot Hans Kungliga Majestät och deras kära Fädernesland utan alltid förhållit sig som trogna och ärliga undersåtar och anhöll därför att bli befriad från detta tillmäle.

Resolution:

Kgl. Rätten har tagit rannsakningen i noga övervägande och finner inga sådana omständigheter att bönderna Måns och Ingelbrecht Hanssöner och Olof och Halvar Olofssöner i Funäsdalen, vilka genom goda lovord, inte kunde bindas till att ha haft några förrädiska stämplar med någon otrohet emot Hans Kungliga Majestät och Fädernesland. Inte heller att ha hyst eller gömt Hans Kgl. Maj:ts fiende.

I anseende vartill vice fiskalen Johan Rudbecus som denna sak Kgl. Rätten föredragit och förklarat, att inte ha någon skälig orsak att tilltala dem på ämbetets vägnar.

Fördenskull prövar den Kgl. Rätten rättvist att samtliga i detta mål befrias.

Stockholm den 7 februari 1708.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:13 bild 6.

Relaterat