Brända hemman i södra Ångermanland 1721

Förteckning på de hemman eller rökar i följande socknar som fienden brände ner förra sommaren i södra Ångermaland.

Säbrå 64 rökar, Stigsjö 6, Häggdånger 39 och Härnö 14. Dessa socknar avbrände annandag och tredjedag Pingst.

Gudmundrå 20, Högsjö 41, Nora 92, Bjärtrå 7, Skog 12 och Nordingrå 42. Dessa socknar avbrändes den 1 juni från morgon till eftermiddagen.

Vibygger 70 och Ullånger 54. Dessa avbrändes den 3 juni från morgonen till kl. 4 på eftermiddagen av det manskap till häst som kom dit från Nätra.

Totalt 461 hemman eller rökar.

Varken bruk eller masugnar i södra Ångermanland blev uppbrända.

Säbrå moderkyrka och Högsjö kyrka, annex till Gudmundrå, är avbrända, den förra annan dagen och den senare tredjedag pingst.

”Lördagen för Pingstdag söndagen d. 27 Maij reste iag till Hernösand dit iag kl. 5 effter Middagen ankom, då syntes åthskilliga rökar söder om Hernösand, och wed Hägdånger sochn.”

”Om Pingestdag morgon d. 28 kommo /: som berättas :/ 50 man till häst i Staden.”

”Om andradag afton d. 29 kl. 10 war iag åter i Hernösand då der lågo 6 Gallejer.”

”Tredie dagen d. 30 blef Staden afbränd moth afftonen och d. 31 gick Galleije flottan till Hornöby i Nora sochn wed Färgsundet, hwarest ongefär 300 mann till hst am aftonen gingo i land och fördelte sig till Nora, Biärtrå, Skoug och Nordingrå Sochnar.”

”D. 1 Junij litet effter solens oppgång påtändes byarne i bem:te sochnar, och wid Middagtiden war alt bestält, då de gingo till Gallejerne, och reste norråth.”

”Under förbi resan om afftnen oppbrändes Löfwij och Grönswiks byar wid Siökanten.”

”D. 2 Junij o Morgonen syntes 46 Gallejer förutan en hop båtar gå förbij Nora skärigåra och då opbrändes Barsta Hambnen med några andra Hambnar samt Röfzö by i Nordingå sochn och gick då bem:te Galleije flotta till Nätra sochn och Hummelwijk, förbij Wibyggerå ich Ullånger Sochnar”

”D. 3 dito blef Wibyggerå och Ullånger Sochnar mästadels afbrända, af det Manskap till häst som fienden sändt landwägen ifrå Humblewijk tillbaka söderut till bem:te Sochnar.”

”Nora d. 1 Novemb: 1721, O. Hellström.” (sign.)

Gävleborgs landskontor GXXI:5 bild 344.

Relaterat