Daniel Olsson med flera, Ockelbo och Åmot 1733

En vid Ockelbo tingsrätt insänd rannsakning och fällda dom den 12 september 1730 över Daniel Olsson i Mosjön och åtskilliga andra personer, som med honom varit i följe och jagat älgoxe, vilken Daniel Olsson har skjutit och nedfällt.

Därför har Tingsrätten pålagt samtliga, att efter 1664 års stadga om jakter och djurfång, böta 50 daler silvermynt, vilka efter Kgl. Majt:s resolution på allmogens besvär av den 17 september 1723 och dess 38 § är fördubblade, samt dessutom betala köttet med 1 daler silvermynt skålpund och huden med 6 daler i samma mynt.

Men angående unga drängen Olof Jansson som ändå inte fyllt sina 15 år, även fått något av köttet som alla andra, har Tingsrätten vädjat till Kgl. HR hur han bör anses.

Sedan Daniel Olsson. Samuel Olsson och Anders Pålsson i Mojsjön, Olof Jansson, Anders Olsson, Nils Samuelsson, Olof Nilsson och Anders Jansson i Källsjön samt Anders Olsson jämte Anders och Daniel Simonsson i Åmot, den 8 mars 1729 jagat en älgoxe, så har Daniel Olsson skjutit densamma.

Därefter hade de delat på köttet sinsemellan, så att var och en fick 1½ skålpund (637,5 gram).

Därför finner Kgl. HR för skäligt med Tingsrätten i förmåga av 1664 års stadga om jakter och djurfång, samt Kgl. Majt:s år 1723 givna resolution dess 38 § på allmogens besvär, att Daniel Olsson ska böta 100 daler silvermynt.

Men vad angår de övriga personer, så ska de i förmåga av Kgl. Majt:s insända nådiga rescript, daterat den 13 augusti, böta vardera 40 marker silvermynt.

Dessutom ska Daniel Olsson betala köttet med 1 daler silvermynt skålpund, vilka penningar och älghuden som Daniel Olsson förvarar, skall tillfalla Kronan.

Vad gäller drängen Olof Jansson blir han befriad och skall endast erlägga för köttet 1 daler 16 skillingar silvermynt till Kronan.

Stockholm den 23 oktober 1732.

Genom Svea HRs resolution är genom spöslitande after HRs senare brev den 17 februari 1733 på Daniel Olsson i Mojsjön behörigen Exiqverad, som attesteras Gävle den 20 april 1733.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:22 bild 358.

I en skrivelse av den 12 februari har Kgl. HR inhämtat, hur Daniel Olsson i Mojsjön icke orkar betala ålagda böterna på 100 daler silvermynt, varför Landshövdingeämbetet frågar vilken kroppsplikt han istället bör straffas med.

Daniel Olsson skall istället för böterna avstraffas med 10 par spö, 3 slag av paret.

Stockholm den 17 februari 1733.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:23 bild 26.

Relaterat