Dragonen Olof Rosberg och pigan Elin Jonsdotter, Lockne 1791

För lönskaläge har kronolänsman Lars Ödvall låtit inkalla dragon Olof Rosberg och pigan Elin Jonsdotter i Rossbol angående barnaföda.

Rosberg inställde sig till Rätten och på tillfrågan erkände att han hade rådd Elin Jonsdotter med oäkta barn, dock utan äktenskapslöfte, som hon födde vårtiden 1788.

Men angående hjälp till barnets uppfödande, varom Elins morbror Jöns Jonsson i Bleka på hennes vägnar nu gjorda påstående, skulle Rosberg i närvaro av hennes förmyndare, Jöns Roström, träffat förening med henne lördagen den 30 april på det sätt att, Rosberg åtagit sig att årligen utgiva 24 daler silvermynt, varmed både hon och förmyndaren hade funnit sig nöjda, och Rosberg påstod att det måste så förbli.

På svarandes begäran Per Svensson i Valne häröver hörd som vittne utan ed och berättade att, den 30 april hade Elin Jonsdotter och hennes förmyndare i flera vittnens närvaro, träffat den förlikning med Rosberg som han själv angett, om 24 daler silvermynts årlig avgift till hjälp vid barnets uppfostran.

Rosberg förmälde sig vilja skaffa flera bevis uti denna omständighet som dock Jöns Jonsson icke ansåg nödigt, utan hemställde om icke en sådan avgift bör erläggas så länge, intill dess barnet kan nära sig själv, vilket ock Rosberg godvilligt medgav.

Utslag:

För lönskaläge skall dragon Rosberg böta 10 daler silvermynt och ge 4 daler i samma mynt till Lockne kyrka, samt undergå enskild skrit och avlösning

Och beträffande hjälp till den oäkta gossens föda och uppfostran, så låter Häradsrätten vid den med Elin Jonsdotter och hennes förmyndare redan träffade förening bero, i följe varav Rosberg årligen skall utgiva 24 daler specie, intill dess barnet själv kan nära sig.

Brunflo tingslag den 3 maj 1791, § 14.

Brunflo tingslags häradsrätt (Z) AI:51 (1791) Bild 220 / sid 35.

Relaterat