Drängen Johan Matsson, Långsele 1733

Svea Hovrätts resolution uppå en vid ordinarie ting med allmogen av Sollefteå och Resele Pastorater hållen och insänd rannsakning och fälld dom den 18 januari över drängen Johan Matsson ifrån Östergraninge i Långsele socken, vilken sedan han under äktenskapslöfte hävdat och rådd barn med Karin Andersdotter.

Han har även under äktenskapslöfte plägat köttsligt umgänge med Märta Jonsdotter, varför Tingsrätten har dömt Johan Matsson till döden, men Karin Andersdotter och Märta Jonsdotter, vilken den senare icke haft någon kunskap om Johan Matssons lägersmål och äktenskapshandel, har förklarat sig skyldiga att var för sig erlägga 2 daler silvermynt till kyrkan.

Kgl Hovrätten har funnit att sedan Johan Matson år 1729 under äktenskapslöfte hävdat Anders Mickelssons dotter Karin i Östergraninge, varav hon blivit havande och fött tvillingar, vilka likväl strax därefter blev döda, så har han begett sig till Åsele lappmark och om våren 1730 inlåtit sig i äktenskapshandel med Märta Jonsdotter.

Samt att utan att uppenbara tidigare tillsagt äktenskap med Karin Andersdotter för henne, plägat köttsligt umgänge vilken även hon blivit havande och framfött ett flickebarn vilket senare löfte han jämväl sökt fullborda, som första gången blivit lyst Trettondagen 1731 för Johan och Märta uti Åsele lappmark.

Men som vällärde Erik Siöberg erhållit kunskap om Johan Matssons förra äktenskapshandel och lägersmål, så har han med andra lysningen innehållit, varefter Johan åter begett sig till Sollefteå och tagit tjänst hos Anders Mickelsson samt än vidare lovat att äkta Karin Andersdotter och utan att upptäcka var honom och Märta emellan i Åsele lappmark förlupit av kyrkoherden i Sollefteå, vördige och vällärde Magister Gustaf Sundius i livstiden, begärde för honom och Karin måste lysas till äktenskap, vilket har skett 2 gånger med Karins fars samtycke, Helgmässotiden 1732 uti Långsele kyrka.

Men som kyrkoherden Sundius fått kunskap om Johan Matssons äktenskapshandel med Märta Jonsdotter, så har han hållit inne med tredje lysningen, påståendes Karin Andersdotter, den Johan Matsson jämväl nästledne höst hävdat och rådd henne med barn och Märta Jonsdotter var för sig, att Johan måste fullborda påbörjade äktenskap med dem.

Men Johan Matsson har anhållit att han kunde tillåtas äkta Karin, vilket med vad mera rannsakningen innehåller, Kgl. Hovrätten låtit komma sig i behörigt övervägande.

Och alldenstund Johan Matsson sedan han tillsagt Karin Andersdotter äktenskap och hävdat henne och har under äktenskapslöfte lägrat och rådd barn med Märta Jonsdotter.

Fördenskull finner Kgl. Hovrätten väl att Tingsrätten tilldess över honom fällda utslag anledning haft, dock har Hans Kgl. Maj:t i anseende till vissa funna mildrande skäl och omständigheter behagat i nåder lindrat straffet för honom denna gången.

Johan Matsson skall sig själv till näpst och androm till varning, avstraffas med 30 par spö, 3 slag av paret och sedan undergå kyrkoplikt 3 söndagar.

Vad angår Karin Andersdotter och Märta Jonsdotter, så låter Kgl. Hovrätten vid Tingsrättens fällda utslag över dem bero.

För övrigt och som Johan Matsson som trolovat sig med Karin Andersdotter, samt hävdat henne och hon jämväl påstått att få honom till äkta.

Alltså åligger det Johan Matsson och Karin Andersdotter att fullborda deras pågående äktenskap.

Stockholm den 5 april 1733.

Att Excecution på drängen Johan Matsson den 13 juni 1733 vid Sollefteå Tingsplats för sig gått med 30 par spö, 3 slag av paret, det attestera Sollefteå ut supra.

Henrik Berlin, Kronobefallningsman.

Petter Lögdahl, länsman.

Johan Persson i Hallsta och Olof Jakobsson i Strinne, nämndemän.

Sammaledes har Johan Matsson stått kyrkoplikt 3 söndagar uti Långsele kyrka och Karin Andersdotter till samma kyrka betalt 2 D:r silver:t som attestera av Sollefteå prästgård den 9 juli ut supra. Han Hellman, vice pastor.

NB. Kvinnfolket Märta Jonsdotters 2 D:r S:rmts böter, hör under Excecution i Västerbottens Landshövdingedöme.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:23 bild 45.

Relaterat