Drängen Jöns Jönsson, Oviken 1799

Svea HR:s utslag med Ovikens tingslags insända fällda rannsakning den 17 september över drängen Jöns Jönsson från Bugården, vilken tingsrätten ansett övertygad att den 8 i samma månad hade på en äng där han träffat jägarlärlingen Magnus Sohm.

Han hade först på skämt kastat Sohms hatt ut en på middagen varande så kallad vattenloka och därefter under anmaning till Sohm att hatten återhämta, skuffat till honom så oförsiktigt, att Sohm fallit ner uti den vid medlet av vattulokan befintliga håka eller brunnsgrop där av Sohm döden ljutit.

Därför blev Jöns Jönsson fälld att böta enligt 28 kapitlet 5 § missgärningsbalken halv mansbot med 50 riksdaler eller brist därav plikta med 14 dagars fängelse vid vatten och bröd samt uti Ovikens kyrka undergå uppenbar kyrkoplikt.

Kgl. HR har låtit sig föreläsas över rannsakningen och prövar rättvist häradsrättens utslag att gilla.
Stockholm den 18 oktober 1799.

Som ingen tillgång funnits till förestående pengaböter, har drängen Jöns Jönsson de honom ådömda 14 dagars fängelse vid vatten och bröd härstädes utstått med behörig sträng tillsyn, vilket intygas Frösö landshäkte den 2 december 1799.
Olof Oldberg.

Andra söndagen i advent intogs nämnda dräng kyrkoplikten i Ovikens kyrka under Gudstjänsten, intygar Ovikens prästgården den 8 december 1799. Joh. Behm. Pastor Loci.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 (1799-1800) Bild 690

Fotnot: Magnus Sohm var född i Stockholm 1763 och flyttade 1798 till sin svåger kontraktsprosten Johan Behm i Oviken.

Relaterat