Drängen Nils Persson och pigan Kerstin Johansdotter, Hällesjö och Håsjö 1810

Efter det drängen Nils Persson i Ansjö vid sistlidne års höstting blivit ålagd att där han gitte med själv sin ed fria från den emot honom gjorda angivelse plägat köttsligt umgänge med pigan Kerstin Persdotter från Östansjö och rådd henne med barn och att han vid vårtinget den 10 april detta år, då Nils Persson själv anmält till edens avläggande.

Och ytterligare föreskrivit att han borde innan detta Ting inställa sig hos kyrkoherden wälärevördige och högvällärde Eric Ågren för att angående edgång erhålla tjänlige föreställningar samt undervisning om den själavård som falsk ed medför.

Så förekom nu i närvaro av kronolänsman A. J. Gössling, Nils Persson personligen och för Kerstin Johansdotter, bonden Jöns Ström i Håsjö, därvid Nils Persson ingav ett så lydande betyg:

”Til följe af Lofl. Härads Rättens Utslag å Laga Wåhr Tinget med Ragunda Tingslag den 10de april 1810, har Drängen Nils Pehrsson i Ansjö By och Hällesjö soken inställt sig hos underteknad til förhör i dess Christendoms kunskap och vid samma tilfälle undfått så öma och alfvarsamma föreställningar i afseende på värjemåls Edens vigt och värde, at intet i denne delen hindrar, det honom må tillåtas nämnde ed gånga. Ragunda den 24de November 1810. Eric Ågren. P. L. Sigille.”

Efter uppläsandet förklarade Nils Persson att gå den föreskrivna eden och som han genom föreställningar och varningar icke stod att från slik föresats avråda, så fick han nu avlägga eden med hand och bok.

Resolverades:

Som Nils Persson nu mera avlagt eden och betygade att han med Kerstin Johansdotter inte plägat köttslig beblandelse eller rådd henne med barn, så blev Nils Persson frikänd ifrån ansvar.

Och Kerstin Johansdotter skall som redan vid 1809 års vårting blivit för hennes förseelse tilltalad jämlikt 53 kap. 1 § och 55 kap. 5 § Missgärningsbalken för första resan lönskaläge böta 1 Rdr 32 sk. till Håsjö kyrka och giva 32 skr. samt därefter enskilt skriftas och avlösas.

Ragunda tingslag den 3 december.

Ragunda tingslags häradsrätt (Z) AI:70a (1810) Bild 530 / sid 95.

Relaterat