Erik Andersson, Hedesunda 1721

Kgl. Rättens resolution på insända rannsakning och dom vid ordinarie ting med allmogen av Hedesunda, Årsunda och Färnebo socknar, den 16 januari och 26 oktober förlidit år, över Erik Andersson i Backa, vilken under äktenskapslöfte med Sigrid Jonsdotter i Ullanda som också blev havande.

Men sedan lät han sig vigas med Ingeborg Olofsdotter i Byn, varför tingsrätten dömt honom att böta efter det 2 kap. Giftermålsbalken 2 § och Kgl. Majt:s Förordning av den 3 februari 1694, två gånger 40 marker silvermynt samt tillfölje av Kgl. Majt:s Kyrkolag 15 kap. 14 och 16 §§, samt 9 kap. 4 §, att stå kyrkoplikt och uppenbar skrift.

Men tingsrätten har pålagt Sigrid Jonsdotter, att utgiva de uti Kyrkolagens 5 kap. 2 § utsatta 2 daler silvermynts böter.

Stockholm den 9 februari 1721.

Kgl. Rätten har låtit sig underrättats av detta måls beskaffenhet, och befinner alldenstund, att sedan Erik Andersson begärt äkta till Sigrid Jonsdotter och erhållit hennes föräldrars samtycke, har han lägrat henne under äktenskapslöfte och låtit lägra henne med barn.

Han hade sedan övergivit henne och inträtt i äktenskap utan någon föregående laga skillnad med Ingeborg Olofsdotter i Byn.

Fördenskull finner Kgl. Rätten, att han i följe av det 2 kap. Högmålsbalken, gjort sig skyldig till dödsstraff. Dock har Hans Kgl. Maj:t i anseende till vissa förmildrande omständigheter, i nåder lindrat straffet för honom.

Han skall själv till välförtjänt näpst och androm till varning, plikta med 7 gatlopp och sedan undergå en söndags kyrkoplikt, samt förlika och tillfredsställa Sigrid Jonsdotter.

Och vad henne vidkommer, så prövar Kgl. Rätten med tingsrätten, att hon bör efter Kyrkolagens kap. erlägga 2 daler silvermynt till kyrkan för otidigt sängelag och blir hon, som av Erik Andersson är besviken, vid dess heder bibehållen, så att det skedda lägersmålet inte leder till någon förnedring.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:18 bild 17.

Relaterat