Erik Larsson, Per Larson, Lars Larsson och Anders Persson, Ockelbo 1733

En rannsakning och dom över Erik Larsson och Per Larson i Mo, Lars Larsson i Norrbo och Anders Persson i Tomtnäs, vilka har blivit angivna att under Kyndelsmäss brutit Edsöre, att de den 12 december 1729 vid Kronotiondens avlämnande skall ha haft oanständigt förhållande emot löjtnanten vid Hälsinglands Regemente, ädel och manhaftig Hindrich Georg Kierting, som på regementets vägnar varit tillstädes att emottaga spannmålen.

I vilket mål dock Tingsrätten dem befriat, men för det Erik Larsson stött och ryckt omkull löjtnanten samt bemött honom med hemska ord, dömt Erik Larsson i anledning av Kgl. Majt:s Förordning den 21 augusti 1684 att böta 18 marker s:mt.

Och Per Larsson 12 marker i samma mynt för att han har ryckt löjtnanten och skall ha tillfogat honom en ripa i pannan, samt Anders Persson för att han okvädat löjtnanten 8 gånger att erlägga 48 marker och Lars Larsson i Norrbo för det han skall ha utmanat löjtnanten och kallat honom ”Du” att böta 6 marker s:mt, och dessutom för Fredsbrottet var för sig böta 40 marker samma mynt.

Samt att erlägga 8 daler s:mt vardera uti förorsakade rättegångsomkostnader till löjtnanten Kierting.

Kgl. Hovrätten har låtit sig underrättat av den hållna rannsakningen och alldenstund icke mera än att vittne intygat att Lars Larsson i Norrbo utmanat löjtnanten Kierting.

Fördenskull blir han befriad ifrån de ådömda böterna och expenser.

Vad Per Larsson i Norrbo angår, så emedan han icke är övertygad att ha slagit löjtnanten eller tillfogat honom någon åkomma, så blir han befriad ifrån de honom pålagda 6 marker för en ripa, och för fredsbrottet 40 marker, men för det han har ryckt löjtnanten skall han böta 6 marker s:mt.

Beträffande Anders Persson i Tomtnäs, så är han övertygad genom två vittnen att ha okvädat löjtnanten 4 gånger, ty skall han därför böta 24 marker s:mt, men för fredsbrottet blir befriad ifrån de ålagda 40 marker s:mt som icke tillfogat löjtnanten någon våldsamhet.

I övrigt varder Häradsrättens utslag gillat och stadfäst.

Stockholm den 28 februari 1733.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:23 bild 34.

Relaterat