Finskan Anna Johansdotter, Forsa 1734

Vid ordinarie ting med allmogen av Tuna tingslag i februari och augusti månader förra året och av häradshövdingen Johan Engelbrecht Grevesmöhlen insänd rannsakning och fälld dom över finska hustrun Anna Johansdotter som blev angiven att hon ska ha smädligen talat om predikoämbetet och de högvördiga sakramenten.

Även kyrkoherden Elias Wixner åtskilliga grova beskyllningar, samt brukat vidskepelser uti vilka två förstå mål i tingsrätten befriat Anna Johansdotter men för de övriga dömt henne efter 43 kap. Tingsmålsbalken till 3 marker småmynt och i all förmåga av Kgl. Maj:ts förordning om Eder och Sabbatsbrott 1687, § 9, att avstraffas med åtta dagars fängelse med vatten och bröd samt till denna sak hörda vittnen att bestå 36 daler kopparmynt, given i Stockholm den 1 februari 1734.

Kgl. HR har om detta måls beskaffenhet av den hållna rannsakningen sig underrättad, prövar för skäligt, ovan nämnda tingsrättens utslag att gilla, dock så att Anna Johansdotter vara fri från de åt vittnens tillerkända 36 daler kopparmynt.

I anledning av Kgl. HR:s dom har finskan hustru Anna Johansdotter pliktat med 8 dagars fängelse på vatten och bröd, som attesteras av Forsa prästgård den 17 april 1734. Elias Wixner.

Gb läns landskansli DIIa:24 sid 45.

Relaterat