Gamla tjuven Erik Kjellsson, Själevad 1660 (del 3)

Att bli hängd eller resa till Västindien

En berättelse om en kleptomans svåra liv

Första gången Erik Kjellsson förekommer i domböckerna är den 14 april 1648 då han och Jon Andersson i Alanäs har stulit 10 alnar svart vadmalstyg och 10 marker ost av Olof Svensson i Gottne, Själevads socken. Tingsprotokollet i Själevad anger inte vad domen blev för de båda tjuvarna. Vid detta tillfälle är Erik cirka 23 år.

Nästa gång Erik Kjellsson förekommer på Själevadstinget är den 26 augusti 1650 då han ”stulit av åtskilliga” för 19 daler och 18 öre.

Av Härnösands borgmästare Olof Abrahamsson, som förvarade en hel del saker uti kyrkoherde Lars Agrelius sjöbod, stal Erik 15 alnar damastlakan, 1 läst träckels, 1 bunt hackeringar, 1 bunt nålremmar och 1 dussin knivar, allt till ett värde av 14 daler och 20 öre; av Olof Svensson i Gottne 12 alnar vadmal och 6 marker humle till ett värde av 2 daler och 8 öre; av Olof Persson i Sörle 6  marker järn och 3 par lapphandskar till ett värde av 26 öre; av Östen Olofsson i Alanäs 15 marker fläsk och bröd och 6 marker mjöl till ett värde av 1 daler och 12l/2 öre.

Erik dömdes på tinget till att mista livet men Svea Hovrätt mildrade straffet till att återbetala det stulna och sedan böta det tre­dubbla av värdet för det stulna. Om Erik inte kunde betala skulle han förvisas från hövdingadömet på tre år och mista livet om han återkom dessförinnan. Erik blev Förvisad.

Året före detta ting hade Eriks far, Giälle Eriksson avlidit, och Erik hade gift sig med Segrid Persdotter. I 1650 års mantalslängd för Alanäs i Själevads socken står Erik Giälzson med hustru och moder.

Våren 1654 återkom Erik Kjellsson från sin landsförvisning, han hade då vistats i Finland och sedan ”halffierde” är i Räfle (Reval, Estland). Vid den stora kyrkobranden i Reval 1652 stal Erik ett silverbälte som vägde 23 1/4 lod för 13 daler 2 Vi öre, 7 silverskedar om 21 lod för 11 daler 26 öre. en silverkosa om 9 Vi lod för 5 daler 11 öre och en ”Räfled Byst:” för 3 daler.

Två gånger blev Erik insatt i kronofängelset men bröt sig ut båda gångerna och fortsatte med tjuvnad och stölder. Det påstods att Erik besatt den djävulska makten att kunna frigöra sig från alla lås.

Vid återkomsten till Sverige 1654 stal Erik Kjellsson allt eftersom han vandrade norrut.

Troligt­vis kom han med båt från Reval till Härnösand, det första belägget för Eriks fortsatta stölder i landet (Västernorrland) finns på Säbråtinget den 4 juli 1654 då rannsakning sker. På vägen hem till sin gård i Alanäs i Själevads socken vandrade Erik från Härnö­sand till Helgum i Säbrå socken, vilket inte var den genaste vägen till Själevad.

Kanske hade han hört talas om den rika bonden som bodde i Helgum: Christopher Hansson (Bure).

Hos Christopher Hansson stal han förgyllt silver som vägde 18 1/8 lod och en sked i vitt silver som vägde 3 1/4 lod tillsammans värderat till 19 daler 9 1/2 öre silvermynt. Sedan vandrade han norrut. Kanske stal han på fler ställen innan han kom fram till Arnäs, men som inte har blivit upp­täckta.

Uti Arnäs socken stal han 2 karduanshudar för 1 daler 16 öre, 1 par bruna klädesbyxor för 2 daler, 1 par klädesstrumpor för 12 4/ 5 öre, 1 skinnlårfoder för 16 öre, 1 par stövlar för 1 daler, 1 par sporrar för 6 2/5 öre och 1 par skinnbyxor för 16 öre, allt räknat i silvermynt.

Sedan tog Erik Kjellsson omvägen förbi Anundsjö kyrkovall innan han gick hem till Alanäs. På kyrkvallen stal han ur åtskilliga bodar innan han till slut blev fasttagen och återförd till Säbrå och tinget:

38 daler kopparmynt, 1 ½ riksdaler och 2 halva silverdaler, en kvinnfolksmössa för 6 daler silvermynt, 2 gamla kvinnfolksmössor för 1 daler 16 öre, en skjorta för 19 1/5 öre silvermynt, en ny grå vadmalskjol för 1 daler 4 öre silvermynt, 2 silverskedar för 3 daler 12 öre silvermynt, en vedyxa för 12 4/5 öre, 2 alnar oäkta silvergaloner för 3 1/5 öre, 3 marker skanskrut för 1 daler 6 2/5 öre och ett ½ lisspund blykulor för 1 daler, allt räknat i silvermynt.

Nu hade en ny straffordning skett sedan Erik Kjellsson senast fälldes för stöld. 1653 föreskrevs samma straff vid stöld till ett värde överstigande 60 daler silvermynt; tredje gången upprepad stöld och kyrkstöld, Straffet var ovillkorligen döden.

Nu var det emellertid stor skillnad mellan tingsrätternas domar och hovrätternas resolutioner i de svåraste brottsmålen, högmålssakema.

Dödsdomar förkunnades ofta av tingsrätterna, men hovrätten omvandlade dem till lindrigare strafformer. När hovrätten fann brottet grovt eller upprepande brukade den byta ut dödsstraffet för män till gatlopp och för kvinnor till risslitning.

Erik Kjellssons infödda sockenmän intygade att han allt ifrån barndomen brukat sig till tjuveri och stölder.

Dessa, de senaste stölderna, uppgick till ett värde av 93 daler 4 1/5 öre vilket var tillräckligt för att Säbrå tingsrätt skulle utdöma dödsstraff.

Denna gång omvandlade hovrätten dödsstraffet till något så ovanligt som en Västindienresa!

Straffet blev livstids förvisning till Västindien, som Nya Sverige ibland kallades för (Delaware, USA). Detta skulle kanske ha räddat Eriks liv och gett upphov till att släkten spreds i Amerika.

Nu fanns det dock inga skepp som skulle avgå till Västindien förrän våren 1655, så hovrätten ändrar sin resolution så att Erik förskonas från sin Västindienresa och får i stället nio gånger gatlopp och befallningsman Knut Ingelsson anbefalls att utfärda domen, enligt resolutionen den 8 december 1654.

Den 30 januari 1655 verkställdes gatloppen på Härnösand torg.

Den 22 mars 1658 är nästa resolution utfärdad angående Erik Kjellsson i Alanäs, Själevads socken.

Det är fjärde gången som Erik döms för stöld, men även denna gång blir domen nio gånger gatlopp och sedan förvisas hem och skulle han återigen ertappas med tjuveri skall han utan vidare förfrågan till hovrät­ten upphängas. Denna gång hade han stulit korn till ett värde av 6 daler av kyrkoherde Lars Agrelius.

Den 28 november 1660 är sista resolutionen utfärdad angående Erik Kjellsson, något tingsprotokoll för detta mål finns inte bevarat.

Hovrättens dom är kort och otvetydig: Återfallsstöld av en gammal tjuv, Erik Kjellsson – han skall upphängas.

Från 1660 till 1679 finns Eriks hustru upptagen i mantalslängderna som änkan Segrid Persdotter. Hennes dödsdatum eller eventuella barn har inte kunnat återfinnas.

Eriks farfar, Erik Jerlesson i Alanäs, var nämnde­man vid tinget i Själevad 1612. Eriks far, Gerle Eriksson i Alanäs, omnämns i mantalslängderna 1636-1649. Eriks broder, Lars Jerlesson i Alanäs, tjänade som dräng 1647 hos Bengt Persson i Flärke, Själevad, när modern tog hem honom och fick böta för det vid tinget 1647.

Uppgifter hämtade ur Ångermanlands domböcker och Svea Hovrätts resolutioner.

Sture Norberg 1993.

Artikeln inför i Härnösands släktforskares medlemsblad nr 8 september 1993.

 

Relaterat