Hammarsmeden Jonas Mattsson, Gävle 1733

En vid ett ordinarie ting uti Hille och Valbo Tingslag insänd rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 10 oktober över hammarsmeden Jonas Mattsson vid Forsbacka bruk för det han skall ha tjuvskjutit en älg.

Han är av Tingsrätten i förmåga av 1664 års Kgl. Förordning om jakter och djurfång och dess 9 §, dömd att böra 100 daler silvermynt samt att betala köttet och huden med 11 daler kopparmynt.

Kgl. HR har funnit, att Jonas Mattsson, Pingsafton förra året på Ytterhärda byskog, skjutit en älg. Han påstod att han hade hört kreaturet fnysa och trodde att det var en björn då han inte kunnat se älgen för något smått björkbuskar.

Så snart han upptäckte att det var en älg tog han sig illa vid och strax efter det älgen var skjuten, hade han berättat det för sin husbonde, kapten Horteman, vilken också hade angett händelsen till landshövdingen, greve Carl Gustaf Bielke.

Den 29 maj eller 3:e dag Pingst fann man älgen liggandes i smått björkbuskar alldeles orörd, vilken älg Jonas Mattsson erbjudit sig att betala det satta värdet med 11 rikdaler kopparmynt.

Eftersom Jonas Mattsson enträget påstår att han inte såg att det var en älg när han sköt kreaturet, dessutom bestyrks att han strax efter han skjutit älgen hade han tillkännagivit händelsen och inte sökt att använda till sin nytta.

Därför prövar Kgl. HR för skäligt att befria Jonas Mattsson i detta mål. Dock bör han efter dess angjorda anbud, betala 11 daler kopparmynt.

Stockholm den 8 februari 1733.

Förestående Kgl. HRs dom är hammarsmeden Jonas Mattsson föreläst samt de honom ådömda böter behörigen utmätta vilka 1733 års saköresräkning upptar och därför redovisad. Betygas Gävle den 7 mars 1733.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:23 bild 16.

Relaterat