Hustru Anna Andersdotter, Nordmaling 1764

Uppå en å laga vintertinget med Arnäs härads hållen och insänd rannsakning med häradsrättens utslag den 22 mars över hustru Anna Andersdotter i Öre, vilken för det hon olovligen mjölkat en dess grannes Thomas Jakobsson tillhörig ko och där vid brukat vidskepelser.

I förmåga av 2 kapitlet 3 § missgärningsbalken dömd att böta 10 daler silvermynt samt enligt 43 kapitlet 4 § samma balk att stå en timme vid tingsdörren med ett mjölkkärl i handen att skämmas.

De uti Kgl. SH:s utslag utsatta böter för hustru Anna Andersdotter i Öre har undertecknade av bemälte person uppburit som betygas Nordmaling den 12 juni 1764.

Ävenledes har hustru idag stått det ålagda straffet vid Arnäs ting den 7 december 1764. Attesteras Anders Nygren.

Stockholm den 7 maj 1764.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:1 bild 1660.

Relaterat