Hustru Ingrid Katarina Andersdotter, Tuna 1859

Inhysemannen Erik Sjöboms hustru Ingrid Katarina Sjöbom i Svanäng och Tuna socken, som blivit stämd och häktad till förhör inför Konsistoriet idag kl. 12 i anledning av sin vägran att låta kyrkotaga sig efter sitt framfödda barn den 12 juli, låtit sig icke å den utsatta timmen avhöra.

Men hade istället till Konsistoriet ingivit en skriftlig förklaring däruti hon dels uppger att hon inte blivit varnad för någon tredksa i avseende på sin kyrkotagning, dels icke heller varit i tillfälle att därutinnan ådagalägga varken vägran eller bifall, enär hon aldrig blivit om saken tillfrågad.

Efter tagen kännedom och med avseende på Kgl. Majt:s Nåd. brev den 21 september 1850, ehuru förfaras bör när kvinna vägrar att låta kyrkotaga sig, beslöt Kons. att uti skrivelse till t.f. pastor i Tuna, L. H. Södermark, med föranledande av vad i denna sak förekommit, förståndiga bemälde Södermark att genom samtal med hustru Sjöbom personligen söka förmå och förmana henne att avstå från sin tredska samt, om hon inte rättar sig, ge henne varning inför församlingens kyrkoråd.

Härnösands domkapitel AIa:42 sidan 4.

Relaterat