Hustru Kerstin, Ljusdal 1699

Hållen visitation i Ljusdal den 22 och 23 januari 1699.

[…] Uppenbara grova syndare höres icke heller stort av församlingen, undantagna några som illa förlikas med sina äkta makar, av vilka vore för hustru Kerstin med hennes sonhustru h. Karin uti Storhaga.

Hela oredan att svärdmodern är ogin och hård emot sin sonhustru och retar sin egen son, som ännu är ung och oförståndig, till arghet, hugg och slag emot sin äkta hustru, utan någon besynnerlig orsak.

Och emedan sonen Erik Mårtensson nu inte var hemma, kunde ärendet som sig borde denna gång icke avgöras, utan modern h. Kerstin förmanades allvarligen med hot och ”Gudz förbannelse, timmeligit och ewigt straff, hwar hon icke återwänder att reta sina barn till wrede etc.”

Sonhustrun förmanades att gå sin svärmor och man tillhanda uti stillhet och saktmodighet och ingen orsak på sin sida giva till slik vrede, varpå de räckte varandra handen och lovade bot och bättring.

Ljusdal (X) LIa:2 (1688-1713) Bild 16.

Relaterat