Klockaren Johan Olofsson, Nordingrå 1729

En resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Nordingrå pastorat hållen den 17 mars, fällda dom över klockaren i Nordingrå församling, Johan Olofsson, som för kyrkstöld enligt 1653 års straffordnings 3 § är dömd till döden.

Kgl. HR har underrättats om detta måls beskaffenhet, hur Johan Olofsson efter eget tillstående stulit 309 daler kopparmynt ur en källare under Sakristian i Nordingrå kyrka på tre särskilda helgdagar, då han efter avslutad Gudstjänst varit ensam i kyrkan att låsa Sakristian och dörrarna i kyrkan.

Dessutom en annan gång stulit 12 daler av samma mynt från Altaret jämte de 309 daler till 321 dalers kopparmynt.

Men dess svärfader, Per Eriksson, skall efter länsmannen Ahlström och kyrkvärdens Johan Olofssons berättelser vid tinget, vara villiga att betala om Johan Olofsson får behålla livet. Fördenskull och som Johan Olofsson en så ansenlig kyrkstöld begått, i det stället honom ålagt efter dess ämbetsplikt, de uti kyrkan varande medel och annat med all flit vårda och bevaka.

Därför finner Kgl. HR Tingsrättens fällda utslag över Johan Olofsson vara grundat på högt berörda Kgl. Straffordning, dock till följe av Hans Kgl. Maj:ts ankomna nådiga rescript av den 11 i samma månad och i anseende till vissa omständigheter blir Johan Olofsson befriad från dödsstraffet.

Istället skall han straffas med nio skarpa gatlopp och sedan undergå kyrkplikt med allvarsam åtvarning, att för en sådan vanart sig hädanefter noga tillvara ta så kärt honom är ett svårare straff att undvika.

Johan Olofsson är på Nordingrås kyrkvall den 23 juli avstraffad med 9 skarpa gatlopp genom 100 man eller 50 par fram och tillbaka löpandet för att beräkna samt den 27 i samma månad undergått en söndags uppenbara kyrkoplikt i Nordingrå kyrka. Attesteras av Nordingrå prostgård den 10 augusti 1729, Johan Omberg.

Stockholm den 20 juni 1729.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21 bild 314.

Relaterat