Länsman Hans Wikström, Sidensjö 1788

En vid Nätra häradsrätt insänd rannsakning och fällda dom den 24 november över länsmannen Hans Wikström, vilken har förklarats skyldig att han inte bara har försmädat Gud och gjort förakt av dess heliga Sakramenten under fylleri.

Utan också uti tjänsten som eljest flera gånger varit överlastad av starka drycker, och utbrustit uti eder och svordomar och inom sitt hus ensam vållat honom och hans hustru oenighet och missämja. Han har av sin läraradjunkt Anders Lundström blivit varnad.

Häradsrätten har i förmåga av 1 kap. 1 § och 3 kap. 1 § Missgärningsbalken, Kgl. Förordningen den 17 april 1733, 3 § samt 14 kap. 1 § Giftermålsbalken fällt Wikström att böta för smädelserna emot Gud, 100 daler silvermynt med 33 riksdaler, 16 skillingar och undergå en söndags uppenbar kyrkoplikt i Sidensjö kyrka.

För fylleri uti tjänsten 3 riksdaler, 16 skillingar. För eder och svordomar 1 riksdaler, 32 skillingar samt för osämjan med sin hustru, 8 riksdaler, 16 skillingar.

Wikström har ansetts skyldig att ersätta med 15 riksdaler den kostnaden för Häradsrättens ledamöter vid två hållna urtima ting.

Och särskilt betala landsfiskalen Erik Joakim Huss med 7 riksdaler, vilken fört ämbetets talan emot Wikström, och till bonden Olof Dynaesius för dess besvär samt kostnad vid undersökningen samt till vittnens instämmande med 18 riksdaler.

Kgl. HR prövar rättvist med Häradsrätten i förmåga av nämnda lagars rum, att länsman Wikström skall för sitt brottsliga förhållande, böta 147 riksdaler silvermynt med 46 riksdaler, 32 skillingar och avbedja sitt brott offentligt i församlingen.

Men vad angår den ålagda ersättningen till Häradsrättens ledamöter för deras kostnader, finner Kgl. HR uti ett så beskaffat grövre brottmål inte äga rum.

Stockholm den 10 januari 1788.

Efter erlagd penningplikt till vice länsman Jon Jamsson i Ås och betygad ånger över sina fel, samt förtröstan på Guds nåd och Frälsarens förtjänst, har i dag Wikström gjort offentlig avbön i Sidensjö kyrka, betygas Sidensjö den 9 mars 1788 av O. H. Lundström, P: L.

Uti föregående Högl. Kgl. HRs utslag länsman Wikström dömda böter 46 riksdaler, 32 skillingar specie, har jag riktigt erhållit och kommer de samma enl. saköreslängden, att upptas uti Kronoräkenskaperna och med behöriga kvittenser och bevis styrka, det alla vederbörande åtnjutit sina andelar, som kvitteras Själevad den 19 mars 1788. O. Lidbaum.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:8 bild 100.

Relaterat