Länsman Per Nygren, Nätra 1800

I anledning av Häradshövdingens Johan Tidemans anmälan om det jäv som hindrade inte bara honom, utan även vice Häradshövdingen Johan Åkerdahl att efter Landshövdingens skrivelse den 15 augusti gjorde begäran vid urtima Tinget anställa rannsakning över det av länsmannen Per Nygren emot bonden Anders Eriksson i Oxböle i Nätra socken.

Att genom kringsända skrifter, vilka Nygren ansett för olovliga budkavlar, har han sammankallat Norra Ångermanlands Allmoge den 12 juli i Brösta och Arnäs socken av Anders Eriksson sammanträde med honom överlägga om utvägar i anseende till som orden uti berörda skrifter lydde, flera sanningslösa införande uti Tingsgästningsprotokollet m.m.

Även över den av Anders Eriksson förda klagan hos Landshövdingen att länsmannen Nygren uti en av honom och nämndemannen Olof Olofsson i Vik den 27 juli underskrivet så kallat sockenstämmoprotokoll, skall på sockenmännens räkning anfört osanningar och nämnt Anders Erikssons kringskickade brev för budkavlar m.m.

Kgl. HR har den 27 augusti konstituerat med Häradshövdingen Karl Fredrik Fürtenbach att hålla berörda undersökning.

Så har Häradshövdingen uti denna dag ankommen skrivelse tillkännagivet hinder, varför han inte kunde verkställa samma förrättning.

I anseende härtill har Kgl. HR genom konstituerande denna dag förordnat vice Häradshövdingen Joh. Sundelin att uti samma ämne förrätta undersökning på urtima Tinget med behörig nämnd, vilket Landshövdingen har kungjort.

Stockholm den 8 oktober 1800.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 bild 2370.

Relaterat