Lars Nilsson, Undersåker 1729

En insänd rannsakning vid förra hållna ordinarie hösttinget med Undersåkers Härad och insänd rannsakning och dom över Lars Nilsson i Överåker som om en söndag efter Herrens Nattvard, har under fylleri och dryckenskap övat svordom.

Lars Olofsson har också i nämnda by fällt tre smädelser för vilka han efter det 43 kapitlet Tingsmålsbalken är pålagt att böta 3 gånger 3 marker silvermynt, samt erlägga till två daler i samma mynt till målsäganden och dessutom för Sabbatsbrottet efter Kgl. Stadgan år 168* plikta med 40 marker silvermynt.

Dessutom har Kgl. HR:s underställt Tingsrättens omprövande, om att Lars Nilsson  även skall beläggas med kyrkoplikt.

Kgl. HR prövar för skäligt att Lars Nilsson, som på en söndag då han förut blivit delaktig i Herrens Heliga Nattvard, hade strax efter fört ett sådant Gudlöst och förargligt leverne och skall därför förutom de ådömda böterna av Häradsrätten för smädelserna, även böta 50 daler silvermynt eller om han inte orkar böterna, straffas med 14 dagars fängelse med vatten och bröd och en söndags uppenbar kyrkoplikt.

Stockholm den 6 december 1729.

Emedan Lars Nilsson i Överåker icke förmått erlägga böterna så har han avtjänat den med kroppsplikten.

Undersåker den 10 februari 1730. Haqvin Stridsberg.

En söndags kyrkoplikt har denna Lars Nilsson i Överåker undergått som betygas, Undersåker den 23 februari 1730. Nils Åman, pastor i Undersåker.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21, bild 399.

Relaterat