Låtit pojkar gå i vall emot förbud, Ovansjö och Torsåker 1721

Kgl. Rättens resolution på en vid ordinarie hösttinget med Ovansjö och Torsåkers socknar den 27 september insänd rannsakning över gruvfogden Zackarias Jederström, Hans Olofsson i Särsta, Jakob Jonsson, Anders Olofsson, Hans Hansson, klockaränkan hustru Brita, Olof Olofsson, Erik Eriksson, Hoo-Erik Eriksson, Sibbersbo-Mats Jonsson, Eltebo-Lars Jonsson samt Särsta-Sven Andersson, vilka blivit ställd till rätten och anklagade för att de emot Kgl. Majt:s förbud av den 17 november 1686, låtit pojkar gå i vall med kreaturen och boskapen.

För vilka brott emedan högstbemälte förbud inte skall innehålla något vist straff, hänsköt Häradsrätten till Kgl. Hovrättens omprövande, om icke dessa personer borde beläggas med de förbudsbrott vanligen med följande 40 marks silvermynts böter.

Men Jöns Olofsson i Kalvnäs och Erik Erikssons änka i Berg, vilka även blivit angivna för dylika förbrytelser, har Häradsrätten i anseende till de befunna omständigheter, befriat dem ifrån tilltal.

Det har visat sig att ovanomtalade personer utan hänsyn till förbudet av år 1686, som ofta blivit uppläst både vid tingen och i predikstolarna, att vallgång skall hellre brukas av kvinnfolk istället för pojkar, har icke desto mindre låtit pojkar gå i vall med kreaturen och boskapen, somliga på längre och somliga på kortare tid och ibland jämväl en del varit deras egna barn.

Varandes att dessa personer icke har bevistat själva ogörligheten, legat dem i vägen med mindre att de själv kunnat betjänas av kvinnfolket istället till vallgång med deras boskap istället för pojkar.

Fördenskull prövar Kgl. Rätten för skäligt, de skall såsom förbudsbrott, plikta vardera sina 40 marker silvermynt, med åtvarning att för sådan förseelse hädanefter sig bättre tillvarata, så kärt dem är.

I övrigt vad anbelangar Jöns Olofsson i Kalvnäs och Erik Erikssons änka i Berg, låter Kgl. Rätten vid Häradsrättens fattade slut över dem, så att de ifrån tilltal i detta mål vara frikända.

Stockholm den 19 januari 1721.

Gävleborgs läns kandskansli DIIa:18 bild 13.

Relaterat