Något om skjutshållningen i Härjedalen 1828

Framställde herr Expeditionsbefallningshavande Linde som käranden emot Lillhärdals sockenmän med påstående som finns intagen i följande memorial:

”Till instundande Laga Vinter Ting med Svegs Tingslag, anhålles om Laga kallelse och stämning å Lill-Herrdahls samtelige socknemän med påstående det måtte bemälde Hemmansägarne Lagligen tillförbinder, att til mig som å Nilsvalls hållskjutsskylldiges vägnar utgjort hållståndet härstädes, och under samma vilkor äfven för dem bestridt Courshållet til hvilket bestridandet Herrdahls socknemän wid 1818 år Landsting (istället för förut å långliga tiden de varit skylldige hos Krono Fogden i orten jemte Svegs socknemän, en Person dagligen den honom varit skylldig uppvagta för at bestånda Courshållet) blifvit ålagd årligen utbetala i ett för alt 8 Rdr Bco enligt Landstingsbeslutet.

Men ehuru ringa denna summa synes vara i jämförelse med den mera tunga Svegs Socknenmän fått och får vidkännas, har med mera Herrdahls socknemän för nästledet år, vägrat till mig utbetala denna med i frågasatta summa 8 Rdr Bco.

Annhåller der fördenskull att mernämnde socknemän måtte åläggas genast utbetala den forderel. summan.

För behållande mig öppen talan i denna sak, så väl som den herigenom förordsakade Rättegångs kostnad, så ärsatt med mäst 4 Rdr Bco. Nilsvallen den 12 Januari 1828, Joh. Linde.” [sign.]

MEMORIAL

”Til åtlydande af den Stämning herr Befallningsman Joh. Inde utwärkadt å Herrdals samtelige sockneboer, utom fyra nämndemän som häruti äro at undantagna (som efter inbördes öfwerenskommelse inom Socknen äro för både skuts och Courshåls utgiften befriade för det: de i mindre kostsamma ärender Communicera Stämningar med mera dyligt, som för en längre tid warit öfligt härstädes) altså lemnas å de öfriga wederbörande wägnar följande Swaromål genom antagen fullmägtig:

Så wida af käranden högst åberopade Lands Tings Resolution ej utstakar längre tid än på fem år ifrån och med 1818 års Lands Ting då förefallande omständigheter kunde göra ändring, hwilket nu mera är af betydenhet ändradt sedan Postgång genom Herjådalen blifwit öpnad, altså syns käromålet förtjena ett mindre afseende, då dertil lägges hwad som i nämnde Resolutions 4de § omröres:

At endast de Courser som äro med KronoBetjentens förpassning eller påskrift försedde böra fortskaffas.

Men då både fogde och Länsmans såwida oss wetterligt är, deras Courser endast blifwit med tjenliga tilfällen skickade.

Skule herr Befallningsman Linde Lagligen kunna styrka:

Att han dragit försorg om någon enda Cours för Herrdal, så måtte den ej gälla 8 Rdr. Banco.

Grunden till den i forntoden träffade öfwerenskommelsen at Herrdal skule stå hälften med Sveg i den dåwarande Cours upwaktningen för fogden i Sveg är den: (uplysningswis at nämna) ÖverHogdalsboerne som den tiden woro få hemmansägare och lågo i en stark stråkwäg och woro betungade med en öfwer förmågan stigande gästgifwarehållskuts för en ganska obetydlig skuts lega i den tiden Herrdal deremot som ännu, sällan händer at gästgifwareskuts härstädes förefaller, blefwo då medelst förehafd Prosess förelagde at underhjelpa de andra gästgifwarne, men kunde då ej twingas längre än ti Sveg, då Svegsborna måtte till Elfrosboerne til Hogdal.

Men då denna Reglering blef mera kostsam för alla, så blef den öfwerenskommelse träffad:

Att Herrdal skule deltaga till hälften med Sveg i Courshåls upwaktningen, hwilket hade bordt komma Öfwerhogdalsboerne tillgoda (som föga händt).

Och då skutslegan nu så ansenligen emot forntiden blifwit förhögd, så ega de skutsande dermed en god förtjenst, den Herrdalsboerne sakna, som dageligen måste på gästgifwaregården förspilla dagswärken både med häst och karl utan ringaste förtjenst, borde derföre nu twärt om hafwa ersättning af de förtjenande sedan skutslegan så ansenligen ökats.

Hoppas således på ofwananförda ghrunder blifwa nu mera frikända från detta mindre grundade käromål, hälst wi ock i tre år utöfwer den i ofwanbemälte Lands Tings Resolutionen förelagda tid, dessa nu fordrade medel erlagdt.

Och smikra oss i det hopp: at de af käran begärda 4 Rdr måtte oss i Rättegångskostnad tilerkännas.

Olof Jönsson i Sunnanån [sign.], Olof Ersson i Kyrkobyn  [sign.], Jonas Olofsson i Nordanhå  [sign.], Mikel Olofsson i Ormo  [sign.], Jonas Persson i Östansiön  [sign.], Halfwar Mattsson på Åsen  [sign.], å Egne och öfrige socknemännnens wägnar.

Efter intagande häraf och sedan käranden äfven vidgått at den af honom såsom grund för påståendet åberopads Lands Tings Resol. af 1818 äfwen innehålla, att i detta afseende fattade beslut endast borde wara gällande i fem års tid, och någon annan författning som samma wilkor ytterligare stadfästa ock war at förete.”

Häradsrätten kunde inte förnärvarande eller kan inte komma till ett avgörande i detta mål utan Linde skall istället hos Konungens Befallningshavande i länet anmäla.

Svegs tingslag den 14 februari 1828, § 17.

Svegs tingslags häradsrätt (Z) AIa:43 (1828) Bild 610 / sid 56.

Relaterat