Norska överlöparen Frans Torkelsson och tatterskan Anna Maria Andersdotter, 1728

Uppå Landshövdingens uti dess insända skrivelse av den 31 januari gjorda förfrågan vilket straff bör anses över Frans Torkelsson och Tatterskan Anna Maria för det de efter Kgl. Hovrättens resolution den 12 november 1724 blivit förvisad utur Riket.

Nu har de åter inställt sig här i landet, har de utav Kronobetjänten uti Ångermanland blivit fasttagna och satta i Gävle slottsarrest, länder Landshövdingen till svar att vad Anna Maria angår så alldenstund Kgl. Hovrättens nämnda resolution förmår att sedan hon undergått hennes ådömda straff, borde hon såsom en Tatterska drivas utur Riket, vilket Landshövdingen uti dess brev förmäler vara efterkommit.

Fördenskull och emedan hon likafullt sedermera understått sig att återkomma hit in till Riket, samt Kronobetjänten och allmogen är ånyo förorsakad medelst dess fasttagande och förande landsorterna igenom besvär och kostnad.

Därför har Kgl. Hovrätten funnit för skäligt, det skall hon därför avstraffas med 10 par ris, tre slag av paret, samt därefter ånyo förvisas utur Riket med den allvarsamma tillsägelsen att icke vidare understå sig komma tillbaka, om hon vill undvika ett hårdare straff.

Men beträffande Frans Torkelsson, så emedan Kgl. Hovrättens Resolution ingen anledning där till ger att han såsom en norsk överlöpare skulle förvisas Riket.

Ty har Landshövdingen att ge Kgl. Hovrätten underrättelse efter vilkens befallning han samma gång blivit till avskickad till Norge, och emellertid kan han, så vida det finns att han inte har begått något annat brott, lämnas på fri fot.

Stockholm den 16 april 1728.

Uppå Landshövdingens insända skrivelse av den 29 april har Kgl. Hovrätten velat lämna till svar att emedan vid närmare efterfrågan, Frans Torkelsson, som hållits för vara en norsk överlöpare, själv tillstått att dess föräldrar varit av tattare- eller häktmakareföljare och att han inte haft någon hemvist, utan strukit det ena landet efter det andra, på vilket sätt han även kommit att vistas uti Norge, varifrån han två gånger skall blivit landsförvisad.

Därför finner Kgl. Hovrätten, det bör Frans Torkelsson till följe av 1662 års Plakat förvisas Riket men allvarsam tillsägelse att icke fördrista sig att komma tillbaka om han vill undvika ett hårdare straff.

Stockholm den 6 maj 1728.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:21, bild 86.

Relaterat