Om fångars traktamente, 1696

Till Landzhöfdingen N.N. om Fångars Tractamente, Stockholm then 23 Maji 1696.

Wij hafwe i nåder låtit Oss föreläsas Eder underdånige förfrågning af then 15 hujus om the som för dråp, stöld eller annan grof missgiärning komma at sättias i Cronones fängelse, skola ifrån första begynnelsen af theras fängelse underhållas af Fånge förtäringzmedlen eller om målsäganden skal wara plichtig af sitt eget thet bekåsta,

Hwar uppå thetta Eder till nådig swar länder, at som alltid har warit brukeligit at dråpare och andre grofwe missgiärningsmän jämwäl ock Tiufwar när the af Wåre Befalningzhafware och Betiente uppå Embetes wägnar äro fasttagne och insatte, alltid hafwe warit underhåldne af Fånge förtäringzmedlen.

Så wele Wij ock at ther med äfwen så här efter skal förhållas.

Men anbelangande the Tiufwar som af private personer anklagas och på theras äfwentyr fasttagas ther med kan ingen ändring giöras utan the måste efter wanligheten med Fånge-Tracktamenter underhållas til thes the blifwa öfwertygade och dömde,

Emedan målsäganden mästedels efter aflagd dom sin egendom kan igen bekomma warandes then strafwärdig som med sådane Tiufwar när the klarligen til någon grof stöld kunna öfwertygas öfwerseer och sin rätt eftergifwer.

Hwilket I Eder til underdånig efterrättelse ställen. Och Wij befaller.

Carolus.

KB: 1696-05-23 Kongl. majt:s Til Landzhöfdingen N.N. om Fångars Tractamente.