Per Håkansson, Sveg 1736

Av den 26 januari med Svegs tingsrätts protokoll av den 6 december förra året angående Per Håkansson i Sunnanå som berättade vara oförmögen att betala de honom ålagda böterna av Kgl. HR:s resolution den 7 oktober förra året 40 marker silvermynt, för det han genom dess ovarsamhet varit vållande till en arrestants undankomst på flykten, hemställandes till Kgl. HR med vad straff Per Håkansson må i brist av berörda böter, anses varpå till svar länder, att emedan det inte finns någon tillgång till böterna så skall Per Håkansson istället avstraffas med 8 dagars fängelse med vatten och bröd.

Stockholm den 2 mars 1736.

Emedan Per Håkansson i Sunnanå och Lillhärdals socken efter föreskriven Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts rescript av den 2 mars och den 12 i denna månad som med sista påsk anlände, kommer för släppt arrestant, att plikta med 8 dagars fängelse vid vatten och bröd och sådant i anledning av Hans nådiges order under den 27 december 1733, uti Frösö fängelse ske bör.

Alltså och till ödmjukaste följe därav varder länsmannen i Lillhärdal, Olof Jonsson hör med anbefallt den ofelbara och skyndsamma anstalt att förfoga det Per Håkansson i Sunnanå nu genast genom medel blir försänd till Vemdalen varifrån länsman Olof Jonsson Backen genom avsänder till försorg all denna Per Håkansson blir angiven hos befallningsman Anders Sundberg att befordras till det ålagda straffet, låtandes detta följa och begära vederbörlig påskrift om execution som Per Håkansson bör ha med sig till Backa och hos mig uppvisa, att sedan efter order hos Hans Högl. Nåd insinuera. Sveg den 23 mars 1736.

Denna arrestant, så har länsman i Brunflo att emottaga och genast under förvar sända till Frösö fånghus jämte detta, varest vaktmästaren Berg åligger honom emottaga och härefter behörigen och allvarsamt exeqvera och med påskriven attest däröver härunder återsända, då karlen lämnas på fri fot. Grytan den 12 april 1736.

Per Håkansson i Sunnanå och Lillhärdal har pliktat i fängelse vid vatten och bröd i 8 dagar med den 12 april till och med den 19 dito som attesteras av Frösö fånghus den 19 april 1736.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:25 bild 63.

Relaterat