Pigan Karin Nilsdotter, Själevad 1799

En insänd rannsakning och fälld dom den 23 april från Häradsrätten över pigan Karin Nilsdotter i Själand, vilken tidigare har kvävt sitt barn av våda i sömnen. Nu är hon åter förklarad skyldig, att med sitt senare barn, en gosse, vilken hon födde den 11 januari efter sitt lägermål och natten emot den 6 februari erhållit varningar av sitt husbondesfolk och omkring kl två på natten hade man funnit barnet död i hennes säng.

Därför har Häradsrätten i anledning av 30 kap. Missgärningsbalken dömt Karin Nilsdotter att erlägga 20 daler silvermynt i vådabot samt för andra resan lägersmål böta 10 daler silvermynt.

Och till Själevads kyrka 32 skillingar, och avlösas med hemlig skrift samt att göra någonting med hennes kyrkotagning på så sätt som Kgl. Resolutionen och Prästerskapets besvär beskriver av den 22 oktober 1723.

Men i brist på böter kommer hon för sina förbrytelser i ena boten och om avgiften till kyrkan med 12 dagars fängelse.

Kgl. Hovrätten låter Häradsrättens utslag bero.

Stockholm den 18 juli 1799.

Enligt förestående Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts dom, har pigan Karin Nilsdotter här å landsfängelset avstraffats med 12 dagars fängelse på vatten och bröd, intygar Ullångers Landsfängelse den 23 augusti 1799. Carl Eklund, Kronolänsman och vaktmästare.

Att förestående Karin Nilsdotter undergått så väl den henne dömda Hemliga Skrift och avlösning, som den vid tillfällen som detta, vanlig kyrkotagning samt erlagt till kyrkan 32 skillingar, härmedelst intygat, Själevad dem 6 oktober 1799. Jon. Car. Genberg, v. Past.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 bild 320.

Relaterat