Pigorna Anna och Karin Eriksdotter, Gudmundrå 1774

Uppå en av Gudmundrå häradsrätts hållna insända rannsakning och utslag den 5 april över pigorna Anna och Karin Eriksdöttrar från Brunne, vilka för det de genom förgiftningsförsök att avhända livet av deras far, bonden Erik Kristiansson.

I anseende till det nyttjande förgiftets oduglighet någon skada honom icke blivit tillskyndad är, efter 17 kapitlet 2 § missgärningsbalken straffas till döden.

Dock har häradsrätten för anförda skäl hemställt huruvida någon lindring kunde ske i anledning av 3 § i samma kapitel dem vederfarat.

Kgl. HR har låtit sig föreläsas den insända rannsakningen samt inhämtat detta måls beskaffenhet. Och hur pigorna Anna och Karin Eriksdöttrar är övertygade och själva erkänt att sedan de som mellan överlagt och överenskommit att genom gift avhända livet av fadern Erik Kristiansson, så har de till den ändan under föregivande av lovliga behov vid Sandö glasbruk sökt förskaffa sig gift eller så kallat Mercurium med sådant därstädes icke bekommit.

Istället hade de fått ett stycke hårt materia, glasgalla kallat, vilket de föreställt sig vara det av dem begärda giftet under vilken förmodan, Anna Eriksdotter tillverkställande av ovannämnda onda uppsåt i samråd med systern, två gånger inblandar denna glasgalla uti i ett särskilt fat och tillagat strömmingssoppa samt låtit honom därav äta.

Varefter och enär någon verkan varav icke förspordes eller fadern av vad de således tillagat, till liv eller hälsa någon skada tagit, Anna Eriksdotter, ej mindre än systern Karin detta deras förfärande upptäckt för därigenom Per Israelsson och Per Jansson samt anmodat dem att något dugligare gift anskaffa, uti vilket syndiga uppsåt dessa drängar dock icke instämt utan i det stället härom Erik Kristiansson genast underrättat, så att han fått tillfälle att sig tillvara lag och vidare stämplingar undvika.

Dock likväl och alldenstund denna av Anna och Karin såsom förgift nyttjade glasgalla (vid upphettning av glassmältan till ytan uppstigande, svårsmält massa, vilken förr avskummades) någon skadlig verkan på Erik Kristiansson icke medfört eller enligt glasblåsarens Anders Markströms och hans hustrus inför tingsrätten gjorda berättelse är avförgiftning igenom slag, utan tvärt om, skall uti tevatten intagas vara god för bröstvärk och lungsot samt lösa slem och verka lindrig öppning.

Fördenskull finner väl Kgl. HR det Anna och Karin Eriksdöttrar till dödsstraffet icke kunna fällas, utan prövar i anledning av det 14:e och 17:e kapitlet missgärningsbalken rättvist, det skola Anna och Karin Eriksdöttrar för ovanberörda deras Gudlösa uppsåt och företagande varigenom de så mycket som hos dem stått, sökt sin egen fader livet att avhända, att vardera avstraffas med 30 par ris, tre slag av paret samt därefter försändas till Spinnhuset här i staden att därstädes var för sig fullgöra det arbete som efter fastställd ordning emot som motsvarar två år.

Stockholm den 24 mars 1774.

Till allra ödmjukaste följe av Kgl. Majt:s och riksens höglovliga Svea Hovrätts utslag, är pigorna Anna och Karin Eriksdöttrar under detta dato allvarsamt avstraffade med 30 par ris, tre slag av paret vardera som beläggas av Frånö den 27 april 1774.

Kgl. Majt:s och Svea Hovrätts utslag av den 24 mars över pigorna Anna och Karin Ersdöttrar från Brunne och Gudmundrå socken, får jag den nåden har jämte allra ödmjukaste återsända, med påtecknade bevis att dessa pigor ådömda kroppsstraff med 30 par ris vardera och två slag av paret den 27:e i denna månad uti behörig fullbordan gottvarandes över den anstalt fogat att arrestanterna under fängslig vård och bevakning skola till Sundsvalls landsfängelser bliva insända, på det de därifrån medelst ers nåds höga föranstaltande må till spinnhuset i Stockholm, att arbeta.

Nordvik den 29 april 1774.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:5 bild 170.

Relaterat