Polacken Alexander Johansin Genosofski, Hamrånger och Ockelbo 1720

Kgl. Rättens resolution på en vid åtskilliga ting med allmogen av Hamrånge och Ockelbos socknars insända rannsakning och den 24 oktober fällda dom över polacken Alexander Johansin Genosofski som blivit angiven för lägersmål med döva och dumma Margareta Larsdotter i Åmot och änkan Karin Jakobsdotter på Rabo.
 
Och dessutom att ha begått hustjuvnad i vilket senare målet Häradsrätten har efter 3 kap. Tjuvmålsbalken strafflag dömt honom till döden och därför inte kunnat belägga honom med någon särskild plikt för lägersmålen.
 
Beträffande Margareta Larsdotter har Häradsrätten inte heller pålagt henne något straff, eftersom hon synes inte förstå vad det skulle betyda.
 
Stockholm den 13 januari 1720.
 
Kgl. Rätten har befunnit, att Alexander Johansin Genosofski, som är av katolsk religion och har pliktat för lägersmål, har frivilligt tillstått, att han plägat köttsligt umgänge med Margareta Larsdotter i Åmot och Karin Jakobsdotter på Rabo.
 
Bägge hade blivit havade, Margareta något före midsommaren och Karin 14 dagar efter densamma år 1718 och framfött var sitt piltebarn, vilka ännu lever.
 
Han har också under dess nuvarande tjänst hos biskopinnan, fru Katarina Bröms på Wij herrgård, har tid efter annan stulit 2 knivar med silverskaft om 9 lod silver tillsammans och en silversked om 3½ lod.
 
Dem hade han sålt utan att kunna skaffa dem tillrätta. Han hade erbjudit guldsmeden i Gävle, Augustin Rudman, att köpa en annan silversked som också vägde 3½ lod.
 
Han påstod sig hittat den ibland soporna på gården, fast han visste om att den tillhörde dess dåvarande matmoder Bröms.
 
Hon hade ”ofta och strängt” frågat efter skeden, och på grund av guldsmedens misstankar hade han blivit kvarhållen och biskopinnan fick tillbaka skeden.
 
Allt detta som rannsakningen innehåller, har Kgl. Rätten tagit i noga övervägande, och finner skäligt att ändra Häradsrättens dom och befria honom ifrån dödsstraffet.
 
Men emedan han under dess varande tjänst hos biskopinnan fru Katarina Bröms, stulit 2 knivskaft av silver och 2 silverskedar om 16 lods vikt, har han heller icke låtit lända sig till varning och rättelse angående lägersmålen.
 
Fördenskull prövar Kgl. Rätten för skäligt, att Alexander Johansin Genesofski, som efter den anledningen Häradsrättens hållna rannsakning ger vid handen, inte äger att böta med, skall såväl för tjuvnaden, såväl som lägersmålen i ett för allt avstraffas med 7 gatlopp och sitta 3 söndagar under Högmässopredikan i stocken utanför kyrkodörren.
 
Vad gäller döva och dumma kvinnspersonen Margareta Larsdotter, låter Kgl. Rätten bero Häradsrättens fällda dom över henne.
 
Dock som hon kan begripa, vad för genne tecknas, skall på det sättet förställas henne, att hon har begått en syndig gärning och vilket straff hon därmed gjort sig skyldig till. Hon åtvarnas också hädanefter ta vara på sig så kärt henne är, att undvika ett behörigt straff.
 
Gävleborgs läns landskansli DIIa:17, bild 12.
 
Fotnot: Med reservation för efternamnet.
Relaterat