Rövarna i Norrlandsskogarna, 1874

Från Hernösand skrifves den 29 Juli: Under denna vecka hafva i Häggdångers socken händelser timat, som synas antyda tillvaron af ett större eller mindre röfvareband på socknens skogar.

Natten mot söndagen gjordes nämligen inbrott hos skogvaktaren vid Åvike bruk under dennes frånvaro, hvarvid all lösegendom som fanns i huset, till och med en större koffert med diverse persedlar.

Ungefär samtidigt mötte arbetaren Hägglund i Högsnäs en grofväxt med eldvapen försedd karl, hvilken under hotelse med döden affordrade honom hans penningar.

Hägglund fick emellertid passera, då det befanns att hela hans kassa bestod af en femöresslant.

På flera ställen berättar man att okände män nattetid visat sig vid fönstren, spejande in i boningshusen.

Af dessa fakta och dessa rykten har befolkningen blifvit i högsta grad uppskrämd.

100 man ha af länsmannen uppbådats från närmaste byar för anställande af skallgång efter röfvarne.

Fäderneslandet 5 augusti 1874.

Relaterat