Soldaterna Nilsson, Jonsson och Andersson, Årsunda 1690

En rannsakning och dom ifrån Årsunda sockens ting över soldaterna Jonas Nilsson i Fänja, Hans Jonsson i Berga och Per Andersson i Söderby, vilka är anklagade för slagsmål och sabbatsbrott av Kronans länsman.

De hade annandag jul om aftonen slagit bonden Olof Eriksson i vrede, att näsa och mun blödde på honom, vartill de inte kunde neka, tillstår Hans Jonsson har gett honom två örfilar och Jon Nilsson en, för det han skall satt sig för långt fram i stugan och kommit dit objuden. Per Andersson gav bonden tre örfilar som han ville påstå för det Olof läser så åtskilliga böcker för bönderna, föreståendes därmed Kgl. Maj:ts förordningar om Rotar och soldaterna, vad soldaten bör få av bonden.

Som av rannsakningen är att se, dömer tingsrätten dem vardera att böta för Julfridsbrott 40 marker silvermynt. För örfilarna att plikta 3 marker för vardera slaget och för eder och svordom som i lika händelser plägar att böta var sina 5 marker silvermynt efter Kgl. Maj:ts stadgas 10 § om Sabbatsbrott och tredje om Eder eller sitta i stocken för stugdörren två söndagar.

Och särdeles sakfäller tingsrätten Per Andersson som en Kgl. Maj:ts påbuds föraktare och förbrytare, till 40 marker silvermynt, dock att de för dessa böter avstraffas med kroppen, i enlighet med Kgl. Maj:ts förordning om ryttares, knektars och båtsmäns avstraffande för deras begångna fel och brott.

Resolution:

Kgl. Rätten finner för skäligt att godkänna och gilla tingsrättens i detta mål avsagda dom och skola dessa soldater förbrutit sina plikter. Per Andersson med fem gatlopp, men Jonas Nilsson och Hans Jonsson vardera med tre gatlopp.

Stockholm den 15 april 1690.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:8 bild 45.

Relaterat