Tidelagaren Jakob Hansson, Edsele 1764

Av Ramsele häradsrätt insänd rannsakning med fällda utslag den 24:e september över drängen Jakob Hansson i Ödsgård, för det han har begått den vederstyggliga tidelagssynden, blivit dömd av det 10 kapitlet 1 § missgärningsbalken att halshuggas och brännas på bål.

Och det sto- och kokreatur med vilka Jakob Hansson bedrivit tidelag borde vara dödade och brända.

Kgl. HR har inhämtat detta måls beskaffenhet och eftersom Jakob Hansson frivilligt tillstått och bekänt att utom det han för två år sedan haft uppsåt att begå den vederstyggliga tidelagssynden med en Gabriel Jakobsson i Ödsgård tillhörig ko.

Han har också sedermera förra vinter och sommar fullbordat en sådan styggelse med ett sto, varav Jan Jonsson i berörda by är ägare till.

Fördenskull och som denna Jakob Hansson bekännelse är med omständigheter styrkt.

Alltså prövar Kgl. HR med häradsrätten rättvist att Jakob Hansson sig själv till välförtjänt straff och androm till skräck och varnagel halshuggas och brännas på bål, även stokreaturet borde tillika dödas och brännas.

Den med Gabriel Jakobsson tillhöriga ko som Jakob Hansson inte är övertygad att ha förövat, lämnas på ägarens försorg att till förargelses undvikande skaffa ur vägen.

Stockholm den 12 november 1764.

Befallningsmannen Jakob Bureström har att låta detta utslag som för fången i fängelset genast kungöras och bör ställas efter dess innehåll i behörig fullbordan, var till den 19 december utsatt då exekutionen av skarprättaren bör verkställas missdådaren Jakob Hansson och det stokreatur med vilket han bedrivit styggelsen.

Och fogar jag till den ändan att skarprättaren må till berörda dag inställa sig. Emellertid anmodar Bureström vederbörande prästerskap att använda flit med Jakob Hanssons kristliga och väl beredande till döden samt sedan om verkställigheten mig tillkännager att utslaget sänder åter.

Landskansliet i Sundsvall den 29 november 1764. P. A. Örnsköld.

År 1764 den 30 januari klockan 10 på förmiddagen sedan församlingen av Ramsele, Edsele och Helgums socknar avhört föregående Kgl. Majt:s Svea Hovrätts utslag och Spetsgården var uppställd samt ljuvlig psalm sjungen undergick missdådaren Jakob Hansson kristlig beredelse dödsstraffet varjämte stokreaturet dödades samt tillika med berörda tidelagaren uti var sina bålar brändes upp.

Blivande tillika Gabriel Jakobsson tillhållen att till förargelses undvikande att skaffa kokreaturet ur vägen.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:1 bild 2160.

Relaterat