Tidelagaren Måns Jonsson, Offerdal 1733

En vid Offerdals ordinarie ting insänd rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 12 oktober över drängen ifrån Stavre by på sitt 21 år, som är angiven för tidelag och dömd till döden.

Därför har Tingsrätten utlåtit sig att kreaturet, med vilken han har bekänt sig bedrivit denna styggelse, borde nedgrävas.

Eftersom Måns Jonsson, sedan han i anledning av dess syster, Gertrud Jonsdotters berättelse för kyrkoherde Burman, att hon med systern Brita, funnit deras bror ensam i fähuset stående bakom en ko har han blivit misstänkt för tidelag.

Han är därför ställd inför rätta och har bekänt, att han har begått samma synd två gånger. Dock som hans systrar berättat, att det inte såg honom utföra själva gärningen. Inte heller har någon annan funnit honom till samma gärning.

Således har han tagit tillbaka sin bekännelse, vilket han också hade gjort under rannsakningen, så mycket mindre för otvivelaktig är att anse som han efter kyrkoherden Burmans och nämndens utsagor, är mycket enfaldig och av ringa förstånd.

Och svag uti sina kristensdomsstycken så att han ännu inte har fått begå Herrens Nattvard, vilket bestyrks av Måns Jonssons tal och åtbörder under rannsakningen.

Till följe av den 31 dom.regl. kan Kgl. HR därför inte fälla honom till den beröra styggelse och blir därför befriad från dödsstraffet.

Men eftersom det befinns att Måns Jonsson haft uppsåt och försökt bedriva tidelagssynden och han är inte alldeles avart och från sina sinnen, utan han har förstått att sådant företagande varit syndigt.

Därför finner Kgl. HR i förmåga av 14 kap. Högmålsbalken, att Måns Jonsson skall för dess uppsåt avstraffas med 10 par spö och emedan han efter nämndens berättelse oduglig till arbete och kan därför inte hållas till något publikt arbete vid något slott eller fästning.

Vad gäller kreaturet så finner Kgl. HR för skäligt att ägare må behålla detsamma.

Stockholm den 26 januari 1733.

Att drängen Måns Jonsson ifrån Stavre och Offerdals socken likmätigt Svea Hovrättens dom, har här nu allvarsamt blivit avstraffad med 10 par spö, 3 slag av vardera paret för sitt uppsåt.

Det betygas av Offerdal vid kyrkan den 3 mars 1733, Abr. Abr. Burman, Past. In Offerdal

Gävleborgs läns landskansli DIIa:23 bild 29.

Relaterat