Tidelagaren Per Persson, Hede 1736

Svea Hovrätts resolution på en vid ordinarie tinget med Hede tingslag uti Härjedalen med insänd rannsakning med tingsrättens den 29 november fällda dom över drängen Per Persson ifrån Hede prästgård, 18 år gammal, som blivit angiven för tidelag och av tingsrätten dömd till döden och att brännas på bål.

Kgl. HR har om detta måls beskaffenhet låtit sig noga underrättats och eftersom drängen Halvar Persson utan ed berättat, att han funnit Per Persson i begrepp att bedriva tidelag med en sugga, utan och har Per Persson sådant för båda dess husbonde kyrkoherden Nording och inför tingsrätten vidgått.

Dock som det synes tvivelaktigt, att Per Persson beskrivs som en fullvuxen karl kunnat i själva verket begå synden med ett sådant kreatur, så att ovisst är, huruvida Per Persson denna styggelse som han har bekänt, i själva verket fullbordat, fast han ävlats med kreaturet och tillbudit gärningen att verkställa.

Därför och tillfölje av Kgl. Majt:s ankomna reskript av den 18 maj, var Per Persson uti ett så mörkt och tvivelaktigt mål för dödsstraffet förskonat, och skall i det stället avstraffas med 30 par spö, tre slag av paret och sedan han har undergått en söndag uppenbar kyrkoplikt, försändas till Marstrand och att arbeta i sex års tid. Dessutom skall kreaturet dödas och skaffas utur vägen.

Stockholm den 10 juni 1736.

Att delinkventen Per Persson efter föregående högrättvis dom och order, här i Vemdalen under befallningsman Spåreberg anförde med tillbörligt allvar blivit den 24 juli avstraffad med 30 par spö och i dag utstått den ålagda kyrkoplikten.

Kreaturet dödat och ur vägen skaffat. Här med intygat av Vemdalen den 25 juli 1736.
Johan Nording, pastor Hedensium.
Olof Jonsson, Backen, länsman; Erik Jakobsson, nämndeman och Jon Olofsson, nämndeman.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:25 bild 140.

Relaterat