Tidelagaren Tomas Persson, Färila 1734

Vid extra ordinarie som ordinarie ting i Ljusdals, Färilas och Hogdals tingslag insänd rannsakning med tingsrättens fällande dom den 23 maj, över drängen Tomas Persson från Färila prästgård, vilken har bekänt sig ha begått tidelag med en ko, varför tingsrätten har dömt honom att halshuggas och brännas på bål samt att nämnda kreatur även borde dödas. Given i Stockholm den 21 februari 1734.

Kgl. HR har låtit sig noga underrättats av den hållna rannsakningen om detta måls beskaffenhet och fastän det befanns att pigan Sigrid Svensdotter gett vid handen, att då hon skulle gå in i fähuset höll hon på länge innan hon fick bort pinnen som var stängd på insidan av dörren.

När dörren öppnades såg hon Tomas Persson ligga på golvet och hans svarta byxor varit täckt med vitt hår, så bekände Tomas att han bedrivit tidelag den gången i fähuset med husbonden, kyrkoherden Bullers, vita ko. Dock finns Tomas Persson vara mycket enfaldig och inte särskilt grundad uti sin kristendom.

Varken Sigrid Svensdotter eller någon annan hade sett själva gärningen och hans bekännelse, vilken han senare återkallade, dessutom med inga sådana omständigheter än bestyrkt, att den för otvivelaktig är att anse.

Fördenskull kan Kgl. HR i följe av 31 Dommarreglementet inte belägga Tomas Persson med dödsstraffet, men emedan båda av hans egen bekännelse och omständigheter finns att han varit i fullt uppsåt att bedriva den vederstyggliga tidelagssynden, prövar Kgl. HR i anledning av 14 kap Högmålsbalken för skäligt, att han skall därför under ett halvt års tid arbeta i halsjärn vid närmaste slott eller fästning samt en söndags kyrkoplikt undergå.

Om intet sådant arbete finns skall han i det stället avstraffas med tio par spö, tre slag av paret.

Angående kreaturet emedan Tomas Persson som inte finns ha kommit till verkställighet med själva gärningen, ty lämnas ägaren fritt berörda kreatur att behålla.

Anno 1734 den 20 mars blev drängen Tomas Persson för tidelag med spö Corporalis avstraffad och den 24 i Färila kyrka absolverad, vilket på begäran attesteras, Jonas Buler, pastor loci.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:24 sid 59.

Relaterat