Torparen Johan Matsson Flink, Brunflo 1791

Hos Häradsrätten inlämnades en skriftlig ansökning ifrån torparen Johan Matsson Flink i Djurike i Brunflo som lyder:

I anseende dertil, at afskedade Corporalen Jonas Grönvall, som bortreste för tre år och fyra månader seda härifrån orten och sedan snart i hela the twå sednare åren als intet låtit höra af sig, hwarken hwarest han sig uppehåller, eller hur han hans egendom häfda och skiöta skall, thy är min ödmiukaste förfrågan his Högädle Herr Häradshöfdingen och Wällofl. Häradsrätten, huru jag, som är af min Styfson, Målare Gesellen Magnus Juren anmodat at besörja och hans egendom, skall lagligen ock oklandrat för framtiden bemälte Corp: Grönvalls Torp uthi Stensiö och Lockne Socken, hwilket han före sin bortresa ur Landet pantsatt min ob för trettijo tre Ricksdal:r och 16 sk:r, häfda och wårda, at hwarken Corporal Grönvall såsom ägare häller min Son hwilken han Torpet pantsatt skola blifwa alt för mycket lidande, synnerligest är min ödmiukaste förfrågan, om jag ej kunde ofta nämde Torp och hus, samt ägor för endera androm, efter jag sielf bor för afsides at sielf brukats, hwaröfwer jag med all wördnad afwacktar Wällofliga Härads Rättens ompröfwande, och Höggunstiga utslag.

Johan Matheson Flinck i Jurriken och Brundflo Socken.

Sedan detta var uppläst och Häradsrätten gjort sig underrättad om beskaffenheten, resolverades:

Så framt sökanden efter föregivande, äger panträttighet uti den frånvarande gäldenärens korpralen Grönvalls torp Stensjö, anser Häradsrätten icke vara något hinder, det på samma torp antingen må av borgenären till annan arrenderas eller själv bruka på bästa sätt.

Endast det till hus, ägor och andra tillhörigheter efter lag vidmakthålls, att det i något måtto icke förvärras.

Dock bör i anledning av 9 kap. Jordabalken Grönvalls närmaste skyldemän härom undfå kungörelse, så att de kunna iakttaga hans ed egen rätt.

Brunflo tingslag den 27 april 1791, § 25.

Brunflo tingslags häradsrätt (Z) AI:51 (1791) Bild 440 / sid 75.

Relaterat