Torparen Jon Persson, Högsjö 1799

Av Gudmundrå häradsrätt hållen rannsakning med häradsrättens utslag den 21 oktober över torparen Jon Persson i Bölen, tilltalad för det han fällt smädelser mot domare och ämbetsmän i orten samt våldsamt överfallit nämndemannen Erik Eriksson i Vålånger för hans tjänst.

Häradsrätten har utlåtit i målet då Jon Persson var förvunnen, att han den 14 augusti fattat Erik Eriksson i håret och gjort smädliga utlåtanden, samt slängt honom flera gånger på golvet och därigenom ryckt bort mycket hår i ondska och hämnd.

Detta för att Erik Eriksson såsom nämndeman biträtt vid en lantmäteriförrättning på Jon Perssons förra hemman i Bölen. Jon Persson skulle i förmåga av 18 kapitlet 9 § missgärningsbalken och Kgl. Förordningen angående ändring uti allmänna lagens stadgande i åtskilliga rum av den 20 januari 1779, därför böta 300 daler silvermynt med 60 riksdaler och 32 skilling.

Även som Jon Persson för det han vid en auktion i Bölen fällt smäda ord om lantmätaren Walanger och vice lantmätaren Norlin för deras flera år tillbaka verkställda storskifte i berörda Bölens by samt om nämndemannen Israel Israelsson i Näs för en av honom förtagen besiktning, blev under åberopande av 8 och 9 §§ i berörda kapitlet och Balk samt nyssnämnda Kgl. Förordning, dömd att böta för sin förbrytelse i avseende på lantmätarna, 50 daler silvermynt med 16 riksdaler och 32 skilling och för Israel Israelssons smädande 10 daler eller 3 riksdaler 16 skilling och dessutom göra offentlig avbön till Walanger och Norling.

Och kommer Jon Persson i brist av böter för ovannämnda brott, ska han avstraffas med 40 par spö, 3 slag av paret men för det Jon Persson vid förenämnda tillfälle haft smädliga utlåtanden om häradshövdingen, herr lagmannen ädle och högaktade Johan Henning Tideman och inför rätten därmed fortfarit, varigenom häradsrätten ansett att Jon Persson angripit herr lagmannen för hans ämbete till heder och ära.

Häradsrätten har överlämnat till Kgl. Hovrätten att döma Jon Persson omedelbart.

Kgl. Hovrätten har låtit sig föreläsa av den insända rannsakningen tillika nu med av Jon Perssons hustru, Margareta Nilsdotters skrift, och så väl vad vid samma undersökning förekommit som och det advokatfiskalen här i Kgl. Hovrätten, högaktade Daniel Ahlberg å ämbetets vägnar påmint låtit sig underrättats om detta måls beskaffenhet.

Vad först angår Jon Perssons överklagande förbrytelse i avseende på herr lagmannen Tideman uti vilken del målet blivit Kgl. Hovrättens omedelbara prövning underställd, så finner väl Kgl. Hovrätten att efter vad advokatfiskalen Ahlberg jämväl erinrat, samma förbrytelse icke är av den beskaffenhet att överlämnas för avdömandet till Kgl. Hovrätt, utan har tillhört häradsrätten att däröver meddela utslag.

Men då målet nu inkommit hit vill Kgl. Hovrätten till undvikande av utdragen tid, det samma göra en prövning i hela sin vidd.

Vidkommande således det emot Jon Persson i ovanberörda åtalade brottsliga förhållande.

Eftersom Jon Persson är förvunnen att han inte endast hösttiden förra året vid en auktion i Bölens by fällt skymfliga utlåtanden om herr lagmannen och häradshövdingen Tideman i vad som utövningen av hans ämbete, om lantmäteridirektören Walanger och vice lantmätaren Norlin för en av dem verkställd storskiftesdelning i Bölen, samt om nämndemannen Israel Israelsson i Näs för någon hans tjänsteförrättning.

Även när nämndemannen Erik Eriksson i Vålånger den 14 augusti hade instämt Jon Persson för berörda utlåtelser till tinget, hade han överfallit Erik Eriksson med hugg och slag för det han hade biträtt vid en förrättad klyvning av Jon Perssons hemman i Bölen.

Och som Jon Persson utlåtit sig om herr lagmannen Tideman icke skett varken i utövningen av hans ämbete eller vid sådana tillfällen då herr lagmannen närvarade, varför Jon Perssons förbrytelse i den delen inte kan anses vara av den svåra arten att han må fällas till ansvar efter det 18 kapitlet, 8 § i missgärningsbalken.

Och Jon Perssons yttranden om direktören Walanger, vice lantmätaren Norlin samt nämndemannen Israel Israelsson har heller inte blivit fällda, då de varit i tjänstens utövande eller själva tillstädes.

Alltså prövar Kgl. Hovrätten rättvist och skall i anledning av 60 kapitlet, 2 och 5 §§ och 18 kapitlet, 9 § i missgärningsbalken samt Kgl. Förordningen dem 20 januari 1779, Jon Persson böta för de om herr lagmannen Tideman, direktör Walanger och vice lantmätaren Norlin samt nämndemannen Israel Israelsson fällda skamliga utlåtelser, 20 daler för vardera, tillhopa 80 daler.

Och för det han överfallit med hugg och slag på nämndemannen Erik Eriksson i tjänsten, 200 daler, tillsammans 280 daler silvermynt med 93 riksdaler, 16 skilling eller i brist av denna, straffas med 28 dagars fängelse vid vatten och bröd samt dessutom inför rätten göra herr lagmannen Tideman, direktören Walanger, vice lantmätaren Norlin, jämte Israel Israelsson offentlig avbön.

År och dag som föreskrivit står.

Stockholm den 21 november 1799.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:10 bild 900.

Relaterat