Torparen Olof Jansson, Lit 1763

Svea HR utslag på en insänd rannsakning vid urtima tinget hållen med Hammerdals tingslag den 7 januari över torparen Olof Jansson i Backen, vilken för det han den 9 augusti 1761 uti nämndemannens Elias Erikssons i Åsen källare genom inbrott stulit åtskilliga kontanta pengar bestående av kopparplåtar, slantar och vita penningar som tillhörde länsmannen Elias Fredenberg till en summa av 924 daler kopparmynt (27 700 kr).

Han har blivit dömd att, till följd av Kgl. förordningen straffets skärpande för tjuvar av den 20 december 1745, mista sitt liv genom hängning, samt av sin egendom ej allenast ersätta länsmannen Fredenberg, för vad som av det stulna brister och ej tillrättakommit, utan och gälda honom dess förorsakade kostnad vid Olof Johanssons efterspanande med 12 daler silvermynt (1100 kr).

Men vice länsmannen Collin och barnaläraren Gröndahl, vilka för delaktighet i detta mål blivit angiven, har häradsrätten från tilltal befriad.

Kgl. HR har låtit sig föreläsas av den insända rannsakningen och där av om detta måls beskaffenhet låtit sig underrättad.

Därför befinns det att Olof Jansson begått inbrottsstöld på det sättet, att han den söndagen den 9 augusti 1761 under det att folket var i kyrkan, gått in på nämndemannens Elias Erikssons gård och han där funnit alla till kyrkan vara bortresta, så har han med en yxa uppbrutit dörren till en källare, där han visste att länsmannen Fredenberg förvarade pengar i en kista.

Kistan, som var försedd både med och utan lås, hade han huggit sönder och tog åtta kopparplåtar och lade i en säck som han hade hittad på trappan till Erikssons härbre. Plåtarna hade han dels gömt i Elias Erikssons gödselhög och fähus, dels uti sin faders Jan Olofsson fähus.

Penningarna och slantarna hade han själv tagit hand om, vilket enligt länsmannen Fredenbergs uppgift bestod av 924 daler kopparmynt, varav större delen hade kommit tillrätta, utom 42 daler kopparmynt.

Därför finner Kgl. HR att Olof Jansson efter lagens stränghet gjort sig skyldig till det honom ådömda straffet. Dock har Kgl. Maj:t i anseende till vissa förmildrande omständigheter i nåder behagat straffet för honom denna gång, således lindra det skall han Olof Jansson för den av honom begångna inbrottsstöld, istället avstraffas med 40 par spö, tre slag av oparet och därefter stå uppenbar kyrkoplikt en söndag i kyrkan.

Dessutom skall han åtvarnas allvarligen, att för dylikt och allt annan vanart tillvarata sig noga hädanefter, så kärt honom må undvika ett svårare straff.

Vice länsmannen Collin och barnaläraren Gröndahl, vilka kommit i rykte, att ha varit delaktig i denna stöld, så finner Kgl. HR med urtima tingsrätten för skäligt, att befria dem från vidare tilltal.

I övrigt och vad angår den av urtima tingsrätten, länsmannen Fredenberg tillagda ersättning av Olof Johanssons egendom, så väl för vad i det stulna brustit och kunna fås igen som ock för den kostnad han använt till Olof Johanssons efterspanande.

Stockholm den 29 januari 1763.

Att torparen Olof Johansson är den 2 mars 1763 avstraffad med 40 par spö, 3 slag av paret, det intygas Magn. Niure, kronolänsman i Lit.

Att Olof Johansson i vår och en stor del av Hammerdals menighets åsyn, med 40 par spö är allvarsamt avstraffad betygar Elias (bom.) Eriksson i Åsen, Erik (bom.) Halvarsson i Ede och Lars (bom.) Persson i Håxås, nämndemän.

Att länsmannen välaktade Magnus Niure hos torparen Olof Johansson uttagit de 42 daler kopparmynt som brustit i det stulna och ej kunnat fås igen samt 12 daler silvermynts kostnad som till dess efterspanande blivit använd och samma pengar mig till levererat, det intygar och kvitterar,

Hammerdal den 2 mars 1763, Elias Fredenberg (sign.)

Att Olof Johansson den 13 mars 1763 i Hammerdals kyrka undergått en söndags uppenbar kyrkoplikt intygar av Hammerdal ut supra Olof Forssman. P. L.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:1 bild 140.

Relaterat