Underliga och otroliga bekännelser under Trolldomsrannsakningarna i Hälsingland 1673

Sedan jag underdånigast gav Ers Konungliga Maj:t tillkänna vad uti Bollnäs blev förrättat, så har vi suttit i fjorton dagar i Alfta och Ovanåker och åtta dagar i Järvsö socknar vid ett stadigt arbete med rannsakning över trolldomsväsende och omsider fortfarit hit till Delsbo.

Här är många underliga och otroliga bekännelser och ändå inte är till att tvivla att den onda andan ju har förfört många, så hörs likväl intet av annan skada än det som klagas över att barn och ungt folk tagas medan de sova och föras till ett stort samkväm, där de inbillar sig ha allehanda tidsfördriv och veta mycket sällsamt där om att referera.

Nu ville jag gärna i de andra socknarna i södra delen av Hälsingland vidare fullfölja men som det bär tvärt tillbaka här ifrån och mig förestå andra Kommissionerna åt Västerbotten, så måste jag först bege mig på resan dit åt, synnerligen eftersom nu snart alla av de Kommissarierna som med mig har varit förordnade hit är för åtskilliga orsaker och hinder skuld tillbakagång och där jag skulle ta andra i deras ställe, så kunde de inte ha här utan där bortåt, dit jag måste i återfärden fram och kunde då något företas.

Sedan är det av här till hållna rannsakningar befunnit att detta oväsende med inga hårda straff till att utrota, ty var man medan rannsakningen har påstått, är mer och mer barn blivit tagna och förda som de säger, helst av de som hårdast har varit fängslade och mycket mera sedan Exekutionen är några övergången är förr och på sista angavs de tre förnämsta av det andliga ståndet som suttit med oss i Kommissionsrätten med underlagman att vara sedda i det imiginerade gästabudet, somliga där suttit till bords, somliga dansat och varit gift, så att vi märkte inte annat vara än vittnen phantasier och den ondas begabberi att förvilla alltihop.

Varför om Ers Kgl. Majestät funne gått att på en tid andra medel söktes och ordinarie domarna så väl som prästerskapet att med allvarsamma böner till Gud strida emot detta onda, jag vill emellertid efter min plikt och skyldighet inte tillbaka.

Av Delsbo den 19 februari 1673.

Den underdånigaste tropliktigaste undersåte, Gustaf Rosenstierna.

Relaterat