Unga bonden Jöns Johansson, Stigsjö 1763 (2)

Sedan änkan, hustru Karin Jönsdotter och dess son, unga bonden Jöns Johansson ifrån Älgsjö och bonden Per Persson tillika med dess dotter Kerstin ifrån Smöråker, infunnit sig genom Konsistoriets stämning under den 27 juli, tillspordes bemälte änka, varför hon i våras icke kom till Stigsjö Prästbord, då hon blivit kallad av herr Biskopen genom klockaren att höras angående sonens Jöns Johanssons giftermål med Kerstins Persdotter, varpå hon gav till svar att hon inte orkat komma.

På vidare tillfrågan varför hon inte ville ge sitt bifall till äktenskapet, svarade hon att Jöns börjat det utan hennes vetskap och att hon för övrigt ville hålla sig efter en av herr Sundells dem emellan upprättad förlikning daterat Stigsjö den 8 mars 1762 som uppvisas ord för ord så lydande:

”Aldenstund unga bonden Jöns Jönsson i Elgsiö uti min närwaro erkänt, at han til ägta begärt Per Perssons i Smöråker dotter Cherstin Persdotter, och äfwen warit med henne förlofwad, men nu ändrat sina tankar, och derföre på mina föreställningar, utfäst sig, såsom någon erkänsla, til bemälte Cherstin Persdotter afstå de gåfwor han henne tilförene lenat, samt dessutom gifwa henne o pänningar Contant Sextijo D:r k:rmt, ty warder sådant på begäran af mig intygat. Nils Sundell, Nådårs Predikant.”

Per Persson erinrande härvid att utom det denna förlikning icke blivit uppfylld, hade Jöns Johansson i februari i följe med sin morbror, komminister Magister Per Lindström, förnyat äktenskapshandel med Kerstin, vilket även Jöns Johansson så väl tidigare uti fleras närvaro, för herr Biskopen tillstått som nu måste vidgå.

Men yttrade sig att han emot moderns vilja icke kunde fullborda detta äktenskap, utan förklarade sig villig ge Kerstin skälig förlikning, vilken kärandena även sade sig vara nöjda att emottaga.

Men som de påstådda 1000 D:r k:rmt och svarandena tyckte detta vara obilligt och över deras förmåga, blev parterna utvisade till föreningsträffande, varefter anmäldes den överenskommelse att kärandena nöjer sig med 300 D:r K:rmt vilket svaranden var benägen att utgiva, förklarande för övrigt å ömse sidor att de nu vidare icke hyste någon ovilja eller hat till varandra, utan vara lika goda vänner som tidigare, vilket de försäkrade med handslag.

Och så länge parterna på sätt som är sagt, om denna äktenskapshandels upphävande sig förenat, de icke heller vidgår eller eljest är bekant att de med varandra beblandat sig, så kan Konsistoriet icke annat än därmed låta bero och gilla förlikningen.

Härnösand den 13 augusti 1763.

Domkapitlet i Härnösand AIa:14, bild 43.

Relaterat